Home တၢ်ကစီၣ် KWO ဟ့ၣ်လၤကပီၤကညီပိာ်မုၣ်(၈)ဂၤဒီးကရၢဖိလၢမၤတၢ်အနံၣ်ယံာ်(၄၀)ဂၤ

KWO ဟ့ၣ်လၤကပီၤကညီပိာ်မုၣ်(၈)ဂၤဒီးကရၢဖိလၢမၤတၢ်အနံၣ်ယံာ်(၄၀)ဂၤ

386
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါအ့ဖြ့ၣ်(၅)သီအနံၤလၢအလီၤဘၣ်၀ဲကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO-Karen Women’s Organization)မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၃၇)၀ီတ၀ီအပူၤန့ၣ် (KWO)ဃုထၢဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲကညီပိာ်မုၣ်(၈)ဂၤခိၣ်ဖးလၢအဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢအသနၢၣ်ဒၣ်၀ဲစုာ်စုာ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ကဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤကညီပိာ်မုၣ်လၢအဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢအသနၢၣ်ဒၣ်၀ဲလၢကမျၢၢ်အဂီၢ်အံၤန့ၣ် ဒ်(KWO)အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအိၣ်ပာ်အသိး တနံၣ်အံၤ(KWO)လီၢ်ခၢၣ်သးဃုထၢဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲ ကညီပိာ်မုၣ်လၢအဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢဆူၣ်ချ့ႇကူၣ်သ့ႇထံရူၢ်ကီၢ်သဲးႇၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဒီးသ၀ီသးၦၢ်မုၣ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)နဲၣ်ရွဲၣ်နီၢ်ကညီဖီစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

နီၢ်ကညီဖီစံး၀ဲလၢ“ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢမုၢ်နံၤအံၤလၢပတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အကိပူၤန့ၣ်အိၣ်ပာ်စၢၤမီၤနီၤႉကညီပိာ်မုၣ်လၢအဟ့ၣ်လီၤအသးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤႇလၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့ၢ်ဂ့ၤႇၦၤတ၀ၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပကြၢးဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤမီၤနီၤႉမ့တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢဖိဘၣ်သနါက့တနံၣ်အံၤပဃုထၢ၀ဲဒၣ်ၦၤဃိးဂၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လၤကပီၤလၢလီၢ်ခၢၣ်သးအပတီၢ်မီၤနီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီပိာ်မုၣ်လၢ(KWO)ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ဒီကလုာ်ဃူဖိး(NUG) ပိာ်မုၣ်ႇသးစၢ်ဒီးဖိသၣ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ကိတိာ်နီၢ်စူၣ်စဲနၢ်လၣ်လၣ်စိႇ (NUG)ပဒိၣ် တၢ်တြီဆၢတၢ်မၤဟးဂီၤၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒီးန့ဆၢၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်-၂ နီၢ်ထူဖီႇ ၦၤဟူးဂဲၤလၢၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ် နၣ်စိၤယၤဖါဒီးနီၢ်မဲယၤဒါဂ့ၤဖီႇ (KNU)လီၢ်ခၢၣ်သးတၢ်ကရၢဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ပဒိၣ်နီၢ်ဖီဂ့ၤခုၣ်ႇ ၦၤဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢကူၣ်သ့သနၢၣ် နီၢ်ညူထဲၤဘၤထိႇ ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤနီၢ်ဒါဒီး ဖံနီၢ်ဖီညိၣ်လၢအဟံးတ့ၢ်မူဒါလၢသ၀ီသးၦၢ်မုၣ်လၢအနံၣ်(၂၀)ဘျဲၣ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤ(KWO)မၤလၤကပီၤစ့ၢ်ကီး၀ဲ ကညီပိာ်မုၣ်အဂၤ(၄၀)လၢအဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢကညီပိိာ်မုၣ်ကရၢပူၤလၢလီၢ်ခၢၣ်သးအပတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇကီၢ်ရ့ၣ်အပတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇကီၢ်ဆၣ်အပတီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤလၢအယံၤ(၁၀)နံၣ်ႇ(၁၅)နံၣ်ႇ(၂၀)နံၣ်ႇတုၤလၢ(၂၅)နံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၃၇)နံၣ်အဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပဒိၣ်ထဲဒၢၣ်ႇ တီအူကီၢ်ရ့ၣ်ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်၀ါႇပိာ်မုၣ်ခိၣ်နၢ်လၢအသးၦၢ်ကတၢၢ်တဂၤစံးကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလီၤလၢတၢ်ဂီၤမူတဆီႇတၢ်ဖးဖျါထီၣ်လံာ်ဟ့ၣ်ယုၢ်ႇတၢ်ဖးဖျါထီၣ်(KWO)ဟဲကဲထီၣ်သးအဂ့ၢ်အကျိၤဒီးတၢ်သး၀ံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(KNU)တၢ်ကရၢဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်နီၢ်ဖီဂ့ၤခုၣ်လၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤခိၣ်ဖးအံၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ “တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢပမၤတ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်မီၤနီၤလၢၦၤတ၀ၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤန့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်ကရၢကရိပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ၀ဲၤကျိၤ၀ဲၤဒ့အပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်တၢ်လိၣ်အိၣ်အါမးမီၤနီၤႉလၢပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢအနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးဖးစှၤညါႉအဃိန့ၣ်ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢပိာ်မုၣ်မိာ်မၢၤအါဒံအါဂၤန့ၣ်ကနုာ်လီၤမၤႇဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်တၢ်လီၢ်လီၤဟိအိၣ်အါမးလီၤႉ တၢ်မၤတနီၤနီၤခီန့ၣ်ၦၤဆိကမိၣ်လၢတမ့ၢ်အရ့ဒိၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်ဆၣ်သနါက့ဒိၣ်ဂ့ၤဆံးဂ့ၤန့ၣ်မ့ၢ််တၢ်မၤလၢအရ့ဒိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်တတီၤဒီးလၢ(online)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤစ့ၢ်ကီး ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပိာ်မုၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီး ကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံးကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢအဂၤပိာ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟဲထီၣ်ဒိကနၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤအီၤဖဲ(၁၉၈၅)နံၣ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၅ သီအနံၤဒီး ကတီၢ်ခဲအံၤကညီကီၢ်စဲၣ်ဃုာ်ဒီးဒီးဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ကရၢဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၇၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်(စေါန)ပူၤန့ၣ်လီၤႉ