Home တၢ်ကစီၣ် ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိလၢလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်လၢကစၢၢ်ကလိကျါတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိလၢလဲၤဃ့ၢ်အိၣ်လၢကစၢၢ်ကလိကျါတဖၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီ

475
0

လါမ့ၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိအဂၤ(၁၀၀၀၀)ဘျဲၣ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကမံးတံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကမံးတံာ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤၦၤဟဲစံၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်အီၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်လၢအဟဲစိာ်ဃုာ်၀ဲတဖၣ်လီၤႉၦၤလၢအက့ၤလၢသ၀ီပူၤဘူၣ်တဖၣ်န့ၣ်က့ၤဟံအီၣ်၀ဲလၢသ၀ီပူၤလီၤႉ တၢ်ကရၢကရိဟဲမၤစၢၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်ႉတၢ်ကရၢကရိတနီၤန့ၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအဖၢမုၢ်လၢကမၤစၢၤ၀ဲအဂီၢ်လီၤႉ ၦၤဟဲစံၣ်လၢ(သုးက့ ၅)တကပၤနါက့အိၣ်အဂၤ(၉၀)ဒံးလီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲစံၣ်န့ၣ်တၢ်တပၣ်နီတမံၤဘၣ်အဃိ တၢ်ကရၢကရိလၢအိၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်လဲၤမၤစၢၤ၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဒုအိၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အံၤအဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတကးဒံးဘၣ်လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဟၢဖၢလူတၢ်ဆါကဲထီၣ်သးဒီးၦၤဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်ဒီးသူၣ်က့သးၦၢ်ႇၦၤလၢတၢ်ဆါအိၣ်ဃာ်ႇၦၤဘၣ်ကလံၤတၢ်ဆါဒီးဖဲဃ့ၢ်အခါဖိအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲအဃိ လိၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူကသံၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်လီၢ်(၂၁)တီၤလၢကမျၢၢ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ဖဲကစၢၢ်ခီၣ်ထံးႇလ့ပူၤဒီးၦၢ်ပူၤကျီးပူၤတဖၣ်အံၤ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၁ႇ၀၅၈)ဂၤဒီးၦၤလၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်လၢသ၀ီအဂၤတဖၣ်တထၢဘၣ်ဒံးၦၤနီၣ်ဂံၢ်စရီဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကမံးတံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်လၢသ၀ီအိၣ်အါလဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအံၤတဒူၣ်လၢန့ၣ်တဒူၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်တၢ်လီၢ်န့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါခဲလၢာ်ဘၣ်ႉခဲအံၤထံနါက့တအိၣ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢထံအီႇထံလၢကသူ၀ဲအဂီၢ်လီၤႉတနီၤန့ၣ်က့ၤအီလုၢ်ထံလၢအ၀ဲသ့ၣ်သ၀ီ၀ံၤ ဟဲက့ၤ၀ဲလၢအစံၣ်အိၣ်အလီၢ်လီၤႉတၢ်လီၢ်တတီၤဒီးတတီၤန့ၣ်ယံၤအဃိလၢကဘၣ်၀ံထံအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤလီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးအံၤစ့ၢ်ကီးစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

(KNDO)ထုးထီၣ်လံာ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢလ့က့ၣ်ဒီးတၤပီပယီၤသုးကလၢၤလၢအိၣ်ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤတဖၣ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီလီၢ်ခံကတၢၢ်ကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိပယီၤသုးတဖၣ်တဟးထီၣ်၀ဲဘၣ်အဃိ တၢ်ခးလိာ်သးစးထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲလၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး ဖဲန့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးအံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဒူသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တကလးဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၁ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်အဃိ မ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲလ့က့ၣ်သ၀ီသီခါဖၠၣ်ဃုာ်ဒီးဟံၣ်ဃီ(၁၀)ဖျၢၣ်တကးဒံးဘၣ် ဟံၣ်ဟးဂီၤလၢအဂၤအိၣ်၀ဲအါမးစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ