Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိတီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်

ခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိတီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်

797
0

လါမ့ၤ ၂၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ ၂၀ သီတုၤလၢခဲအံၤခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီအဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအအိၣ်ဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤအံၤသ့ၣ်တဖၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်စူၤအဆၢတတဲာ်ဘၣ်အဃိၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိလၢအသူၣ်ထီၣ်ဒဲဖိအိၣ်ဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤတဖၣ်အံၤ ကတီၢ်ခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“မ့ၢ်လၢမူခိၣ်စူၤကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒီးသူမှဲကျိထံထီၣ်အဃိတၢ်လီၢ်လၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအိၣ်ဆိး၀ဲအလီၢ်တဖၣ်လီၤဘျၢကွံာ်၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉဟုသးထၢၣ်လၢအိၣ်ဖဲထံကျိကၢၢ်နံၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်တဖၣ်နါက့တၢ်စူၤဘၣ်စီၣ်လၢာ်လံႉသိလ့ၣ်ႇသိလ့ၣ်ယီၢ်ႇလိၣ်ကထဲးတဖၣ်နါက့လီၤဘျၢလၢာ်အဃိဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢအဂၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးသ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအိၣ်၀ဲ(၁ႇ၅၂၈)ဂၤတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိတၢ်စူၤဒီးထံကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢမုၢ်နၤတၢ်ခံးကျါအသိး ဟုသးလၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဃာ်၀ဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးခီဖျိဘၣ်စီၣ်ဒီးထံအဃိဟုသးတၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်ဟဲအိၣ်လၢဒဲအသီလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၢ်၀ဲတဖၣ်လံႉခီဖျိလၢပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲကွံာ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်အဃိၦၤမၢဟဲက့ၤလီၤအိၣ်လၢထံကျိကၢၢ်နံၤကဒီးလီၤႉအိၣ်၀ဲဖဲန့ၣ်တၢ်စူၤဟုသးထၢၣ်နါက့လီၤဘျၢအဃိဘၣ်စိာ်ထီၣ်နးတချုးလီၤႉတလါညါအံၤအဂီၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီတလၢဒံးဘၣ်ႉအိၣ်တ့ၢ်က့ၤထဲလၢနီၢ်တဂၤၦၤမၤဘူၣ်တၢ်ကစၢ်ဟဲမၤဘူၣ်လီၤ၀ဲန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်စူၤအဆၢတတဲာ်ဘၣ်အဃိဖိဒံဖိသၣ်ႇသူၣ်က့သးၦၢ်လၢအိၣ်ဖဲလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလၢတၢ်စူၤကျါထံကျါနိကျါဒီး ခီဖျိတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲတကူတလၢဘၣ်အဃိ တၢ်ဆိးက့ဆါဘီစ့ၢ်ကီးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး လ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤဃုာ်ဒီးကၠီးခဲးႇလ့ဒ့ႇဂီၤလ့ၤႇကနဲလ့ႇ တၤအုးထၣ်ႇတနီးထၣ်ႇသ့ၣ်ဘီဘိႇကျီၢ်ထီႇစူၣ်ကလံၣ်လီၢ်က၀ီၤတကပၤန့ၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၁၅ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်စူၤအဆၢတတဲာ်ဘၣ်အဃိလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲႇကသံၣ်ကသီကဟဲတုၤလၢအဆိအချ့အဂီၢ်လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ