Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တပယူာ်ဃီအဃိတီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤဟံၣ်ဃီဟးဂီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်တပယူာ်ဃီအဃိတီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤဟံၣ်ဃီဟးဂီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး

474
0

လါမ့ၤ ၁၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ ၁၆ သီတုၤလၢမဟါလါမ့ၤ ၁၈ သီမုၢ်နၤခီန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးနီၣ်ဂံၢ်(၉၇)သုးရ့ၣ်လၢအိၣ်ကီးတရံး၀့ၢ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤတပယူာ်ဃီလၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အံၤအဃိ ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးနီၣ်ဂံၢ်(၉၇)သုးရ့ၣ်လၢအိၣ်ဖဲကီးတရံး၀့ၢ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဃိဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤတစှၤန့ၢ်(၁၀)ဖျၢၣ်ဘၣ်ဒီးၦၤကညီတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲနီတမံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“စးထီၣ်ခး၀ဲဖဲဟါခီ(၈း၃၀)ႇဖဲအနၣ်ရံၣ်(၁၀)ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်အိၣ်ဂၢၢ်၀ဲလီၤႉ ဖဲတဂီၤညါအံၤနၢ်ဟူကျိသီၣ်ခံထံၣ်ဒံးႉလၢသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤနါက့ခးလီၤ၀ဲ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒ်အံၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကယၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးလဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢတၢ်လီၢ်အဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲမဟါလါမ့ၤ ၁၈ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိ(KNLA၊KNDO)သုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲ သ့ၣ်ဘီဘိပယီၤသုးကလၢၤလၢအိၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးတကပၤအံၤအဃိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဒီးခီဖျိပယီၤသုးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်တစှၤန့ၢ်အဘျီ(၃၀)ဘၣ်အဃိ ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ