Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံ

တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ ချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံ

665
0

လါမ့ၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဂၤ(၁၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်အဟံၣ်အဃီဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကရူၢ်ကရၢလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

၀ီၢ်ရီဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒူသ၀ီအဖျၢၣ်(၁၀)ဘျဲၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ၀့ၢ်ႇသ၀ီလၢအဂၤဒီးကစၢၢ်ခိၣ်ကလိကျါန့ၣ်လီၤႉ ကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤလၢတၢ်စူၤခါလံအဃိ ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂ့ၢ်န့ၣ် ကရူၢ်ကရၢလၢအမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ပပာ်တ့ၢ်ပဟံၣ်ပဟးစံၣ်န့ၢ်အသီ(၂၀)ဘျဲၣ်လံႉမ့ၢ်ကဘၣ်စံၣ်တုၤဖဲလဲၣ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉလီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲခဲလၢာ်လီၤႉကဘၣ်မၤစံာ််အဆၢကတီၢ်မၤတဘူၣ်ဘၣ်ႇက့ၤလၢဟံၣ်နါက့တဘူၣ်ဘၣ်ႉတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးနံၤဒဲးလီၤႉဘၣ်အိၣ်ဘၣ်အီၣ်ဘၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢၦၤဟဲမၤဘူၣ်လီၤတၢ်ဖိအအိၣ်လီၤႉအဲၣ်ဒိးက့ၤမၤအီၣ်တၢ်လၢသ၀ီလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ်ရီလီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံနီၢ်ဆၢဂ့ၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအနံၤခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ ချၢၣ်ႇမၠိၣ်ဟီႇချၢၣ်သ၀ီဖိႇဃိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ႇတကူၣ်တၢၣ်ႇနါသဲထိၤႇတကူၣ်တၢၣ်သ၀ီဖိႇပူၤလ့ၤႇဒဲၤလိၣ်ႇကမီၣ်၀ါဒီးသ၀ီလၢအဂၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်၀ဲဆူတလၢၤကီၢ်စဲၣ်ဒီး၀့ၢ်ပူၤႇသ၀ီလၢအဂၤဒီး ခီဖျိိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံးကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်က့ၤလၢဟံၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ််ဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ကဒုသးအဖၢမုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကရူၢ်ကရၢလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲတကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်အံၤဒီး(KNLA)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ယံၤ၀ဲအသီခံဆံကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီး ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ ကမျၢၢ်သံ(၂)ဂၤႇမ့ၣ်အူအီၣ်ဟးဂီၤကွံာ်ဟံၣ်ဃီဒီးတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ