Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲကီခဲဒိၣ်ထီၣ်လၢချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ်

တၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲကီခဲဒိၣ်ထီၣ်လၢချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ်

990
0

လါမ့ၤ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်အခါ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်တက့ၤအိၣ်ဘၣ်ဒံးလၢအဟံၣ်အဃီဒူသ၀ီဘၣ်အဖီခိၣ်ကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲကီခဲဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီတုၤလၢတလါအံၤလါမ့ၤဘူးကလၢၤန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးလၢ အအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲတကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်ဒီး(KNLA)တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်ပူၤဖျဲးသးလၢတၢ်လီၢ်အဂၤဒီး ခီဖျိတၢ်စူၤလီၤလံအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“စံာ်နါက့တမၤဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉရီဘၢၣ်ကျီးနါက့ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ဒ်န့ၣ်လီၤႉခးလီၤတၢ်ကိးနၤဒဲးအဃိတုၤလၢခဲအံၤက့ၤဟံၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်ႉလၢသ၀ီဖီလာ်တကပၤနါက့ထံထီၣ်ႉကက့ၤလၢသ၀ီပူၤအဂီၢ်နါက့ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိမၤအီၣ်တၢ်တဘၣ်ဂီၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်မီၤနီၤႉပယီၤသုးတဖၣ်နါက့မ့ဟဲထီၣ်န့ၣ်ဖီၣ်ပီၣ်တၣ်တီၢ်မၤဒၢၣ်တၢ်အဃိၦၤအိၣ်ဖဲသ၀ီပူၤဒီတဖျၢၣ်န့ၣ်ပျံၤတၢ်လၢၤလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်စူၤလီၤလံအဃိၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်တမ့ၢ်အသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲထဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်ကီတၢ်ခဲတကးဘၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိထံဒိၣ်ထီၣ်သ့၀ဲအဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲကဒီးလၢတၢ်လီၢ်လၢအဘံၣ်အဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢချၢၣ်-တကူၣ်တၢၣ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိ ဒူသ၀ီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲလၢသ၀ီတၢ်လီၢ်လၢအဂၤဒီးကျီးပူၤကစၢၢ်ကလိကျါယံၤ၀ဲတလါဘျဲၣ်ညါလံအဖီခိၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးကိးမုၢ်နံၤဒဲးလၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်ၦၤဟးထီၣ်လဲၤလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ