Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးစဲးဖီကဟၣ်သုးရ့ၣ်အသုး(၂)ဂၤဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးဆူ(KNDO)အအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤ

ပယီၤသုးစဲးဖီကဟၣ်သုးရ့ၣ်အသုး(၂)ဂၤဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးဆူ(KNDO)အအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤ

854
0
Photo: KNDO

လါမ့ၤ ၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါမ့ၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ သုးမီၤစိရိၤစဲးဖီကဟၣ်သုးရ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်(၉၀၄)အသုးစကီၤဖိ(၂)ဂၤဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးဆူကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)အအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်စုက၀ဲၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNDO)စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီီၤသုးစဲးဖီကဟၣ်အသုးရ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်(၄၀၉)အသုးစကီၤဖိ၀့နဲၤကစၢ်နီၣ်ဂံၢ်(တ–×××၇၄)ဒီးသုးစကီၤပြံ ပၠိခၠိၤကစၢ်နီၣ်ဂံၢ်(တ–×××၆၈)ခံဂၤအံၤလၢအအိၣ်ဖဲဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအံၤ ဆဲးကျိး၀ဲ(KNDO)ဘံၣ်ဘၢသုးရ့ၣ်၀ံၤဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤသးစိာ်ဃုာ်၀ဲ(MA-1)ကျိခံခိၣ်ႇကျိဒၢ(၅)ခါႇ ကျိချံအဖျၢၣ်(၁၀၀)ဘျဲၣ်ႇစုကွံာ်မ့ၣ်ပိၢ်(၄)ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးစကီၤဖိ၀့နဲၤလၢအမၤတ့ၢ်တၢ်ယံၤ၀ဲ(၇)နံၣ်အံၤစံး၀ဲ“ဘၣ်မနုၤဃိလၢပတအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်လၢသုးမီၤစိရိၤအစုတီၤဖီလာ်ဘၣ်လဲၣ်န့ၣ်တၢ်လၢသုးမီၤစိရိၤအံၤဆီၣ်တံၣ်မၤနၢၤအီၣ်ဃီၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်အါလံမီၤနီၤႉလၢ(အီၣ်လါ)ပူၤနါက့ပထံၣ်ႇပကစၢ်ဒၣ်နါက့ပလဲၤခီဖျိဘၣ်လီၤႉသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤပတအဲၣ်ဒိးဘၣ်ႉပတအဲၣ်ဒိးဘၣ်နါက့အပူၤကွံာ်လၢညါန့ၣ်ပကဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်လိာ်က့ၤသးအဂီၢ်တန့ၢ်ဘၣ်ႉခီဖျိဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီလာ်ႇၦၤဖီၣ်ဃံးၦၤအဃိပဟးထီၣ်တန့ၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉခဲအံၤမးပဆဲးကျိး၀ံၤဒီးပဟးထီၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါအ၀ဲကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကမျၢၢ်ဒီးကက့ၤဒုးခီၣ်ဆၢက့ၤသုးမီၤစိရိၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုစကီၤဖိ၀့နဲၤ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“မ့မ့ၢ်ယၤဒုယကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကမျၢၢ်ႇမ့၀ံၤကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကရူၢ်ကရၢလၢအိၣ်ဖဲအံၤတဖၣ်ဒီးကဒုးခီၣ်ဆၢက့ၤသုးမီၤစိရိၤလီၤႉယကထီၣ်ဒုးတုၤလၢအန့ၢ်လီၤႉလၢအခီၣ်ထံးလံၤလံၤန့ၣ်ယသးအိၣ်လၢကဟဲပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဖဲအံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNDO

သုးစကီၤပြံ ပၠိခၠိၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ“ခါဆူညါတၢ်လၢယကဘၣ်မၤန့ၣ် ကဘၣ်ဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်သုးမီၤစိရိၤအံၤလီၤမီၤနီၤႉဖဲယအိၣ်ဒံးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ယကဆဲးဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်အီၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအၦၤ(၂)ဂၤလၢအဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အံၤတၢ်တူၢ်လိာ်အ၀ဲသ့ၣ်ဂ့ၤဂ့ၤလီၤဒီး ကမၤဒ်အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤအတၢ်ဘၣ်သးအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNDO)ဘံၣ်ဘၢသုးရ့ၣ်ခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤအဲၣ်မၠးထူ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“တၢတခါန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလၢလၢန့ၣ်တဂၤအဲၣ်ဒိးစံၣ်ဖျိးႇလၢအံၤတဂၤနါက့အဲၣ်ဒိးစံၣ်ဖျိးလီၤႉနါက့ပျံၤလိာ်အသးဘၣ်ယိၣ်လိာ်အသးႇတဲဖျါလိာ်သးတဘူၣ်ဘၣ်အိၣ်ဒ်န့ၣ်မီၤႉ၀ံၤဘျီခိၣ်နၢ်လၢတၢ်ဖီခိၣ်ဒီးတၢ်ဖီလာ်အတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်အသးအတၢ်ရ့လိာ်အသးန့ၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤဂာ်ဒ်သိးကုၢ်ဒီးအကစၢ်မီၤနီၤႉလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်နးဒိၣ်မးႉလၢတၢ်န့ၣ်အဃိသုးကီၣ်ကးအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်သးလၢာ်၀ဲမီၤနီၤႉအဃိအဲၣ်ဒိးဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢပအိၣ်တခီပၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤ တီနီၢ်မုၢ်ထီၣ်လ့က့ၣ်ကိာ်ဒီးဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ပယီၤသုးဟဲက့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အိၣ်၀ဲခဲလၢာ်(၂၈)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ