Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးဒီး(BGF)ဖီၣ်တ့ၢ်ကမျၢၢ်(၉၂)ဂၤဃုာ်ဒီးဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်တဖၣ်

ပယီၤသုးဒီး(BGF)ဖီၣ်တ့ၢ်ကမျၢၢ်(၉၂)ဂၤဃုာ်ဒီးဖိသၣ်လၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်တဖၣ်

866
0
Photos: KNU-Doo Tha Htu District

လါမ့ၤ ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ- BGF(၁၀၁၄)သုးရ့ၣ်သုးကလၢၤလၢအိၣ်ဖဲဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် လ့က့ၣ်သ၀ီပူၤအံၤတဖၣ် ဖီၣ်တ့ၢ်၀ဲကမျၢၢ်(၉၂)ဂၤလၢသုးကလၢၤဒီးဖဲန့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်ဖိသၣ်(၄)ဂၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကမျၢၢ်လၢတၢ်ဖီၣ်တ့ၢ်၀ဲတဖၣ်အံၤအဂၤ(၇၀)န့ၣ်အိၣ်၀ဲလၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ဒီး(၂၂)ဂၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲလၢဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်ပူၤဒီးအကျါဖဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲဖိသၣ်(၄)ဂၤလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤမူဒါခိၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“သုးခိၣ်တ့ၤ၀့တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(BGF–၁၀၁၄)ဒီးပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤ ကဟဲထီၣ်မၤၦဲၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢလ့က့ၣ်သုးကလၢၤအဂီၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲလၢကျဲဒီတဘိန့ၣ်ကယဲၢ်မ့ၢ်ၦၤလၢအထံၣ်၀ဲန့ၣ်ဖီၣ်၀ဲပီၣ်တၣ်လီၤႉဖီၣ်၀ဲန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးလၢၢ်ချၢၣ်သ၀ီဖိလၢအသးနံၣ်တၦဲၤဒံးဘၣ်(၄)ဂၤႉခဲလၢာ်န့ၣ်(၉၂)ဂၤႇတုၤလၢခဲအံၤတပျၢ်လီၤ၀ဲဒံးဘၣ်ႉဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်၀ဲလၢလ့က့ၣ်(BGF)သုးကလၢၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အံၤကိးသူ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤတခါလၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤမူဒါခိၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤပာ်ဖျါ၀ဲအသိးန့ၣ် ပယီၤသုးႇ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်လၢအိၣ်လ့က့ၣ်သုးလၢၤတဖၣ်အံၤဟုၣ်အီၣ်၀ဲလ့က့ၣ်သ၀ီပူၤတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤႇကျးပူၤတဖၣ်အသိး ဖဲလါမ့ၤ ၁၀ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးႇ(BGF)သုးလၢအိၣ်တၤပီသုးကလၢၤတဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤလၢတၤပီသ၀ီပူၤဒီးဟုၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိအဟုသးအထၢၣ်(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤလၢဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်အပူၤခီဖျိသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲဆူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ ပယီၤသုးႇ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်(၁၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးလၢတၢ်အံၤအဖီခိၣ်ပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်နုာ်လီၤဟုၣ်၀ဲကမျၢၢ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤႇမၤဟးဂီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ