Home တၢ်ကစီၣ် (BGF)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ထၢသုးထၢစ့ကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီ

(BGF)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ထၢသုးထၢစ့ကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီ

276
0

လါမ့ၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်အခါန့ၣ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်တၢ်ထၢသုးဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးလၢကကဲ(BGF)သုးဒီးထၢစ့လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်ကဲထီၣ်သးတပယူာ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်တတါအူႇညီၤကိႇ၀ဲပၠၣ်သ၀ီတကပၤန့ၣ် သုးခိၣ်တ့ၤ၀့တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(BGF)သုးဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဒီးဆှၢထီၣ်၀ဲဆူတၤပီႇလ့က့ၣ်သ၀ီတကပၤလၢက၀ံန့ၢ်ပယီၤသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးအ၀ဲသ့ၣ်ထၢဖှိၣ်သုးႇဟ့ၣ်စ့၀ံၤမးပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံစှၤသီအတီၢ်ပူၤ လၢဃိၣ်လိာ်ကျိ(ကီၣ်လိၤ)ကီးဒီးလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် စွ့ၤကိႇအ့နိၣ်သ့ၣ်သ၀ီအခိၣ်အဃၢၤတကပၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီး(BGF)ထၢသုးထၢစ့ဒီး ခီဖျိနုာ်လီၤဖီၣ်သမံးသမိးတၢ်လၢကျဲမုၢ်ခိၣ်သ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးစံၣ်ပလဲာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ်် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤတမ့ၢ်ထဲလၢသ၀ီဖဲန့ၣ်တကပၤလၢၤဘၣ်ႉဟဲတုၤလၢစွ့ၣ်ကိႇမၠဲၤကၠံငူၤႇအ့နိၣ်သ့ၣ်ပၤႇလူၢ်ပျဲၢ်တၢ်လီၢ်သ၀ီတကပၤလံႉ(BGF)တြဲၤအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်လၢကျဲပူၤဟဲအါထီၣ်ႉမၠဲၤကၠံငူၤဒီတကျိၤန့ၣ်မ့ၢ်(BGF)ဟီၣ်က၀ီၤအဃိမၤ၀ဲလၢတၢ်ဘၣ်အသးလီၤႉအဲၣ်ဒိးထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်န့ၣ်ထုးထီၣ်၀ဲႇကိးဖှိၣ်သ၀ီဖိမၢအကဲ(BGF)လီၤႉလၢသ၀ီပူၤန့ၣ်ကိးနံၣ်ဒဲးတနံၣ်န့ၣ်ဃ့၀ဲဒၣ်ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်တကလီၢ်ႇတကလီၢ်ဘျဲၣ်ညါႉဟ့ၣ်စ့မ့တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကဘၣ်ဃုန့ၢ်ၦၤလၢအလီၢ်တဂၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤအံၤဒ်သိး(BGF)မၤစၢၤပယီၤသုးကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ထၢသုးႇကိးမၢလီၢ်က၀ီၤဖိလၢက၀ံန့ၢ်ပယီၤသုးတၢ်ဖိတၢ်လံၤႇထၢကျိၣ်ထၢစ့အဃိ ၦၤအိၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးၦၤနီၢ်ဒိၣ်ႇၦၤသးစၢ်ဒီးဖိသၣ်လၢအိၣ်ကၠိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ဆၢသ၀ီလၢအဘူးတံၢ်ပုၢ်၀ဲၢ်အအိၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်အဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်၊သုးက့တဖၣ်အပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ႇကညီဒီကလုာ်ဂၢၤသးကရၢ(KNDO)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီပာ်ဖှိၣ်အဖျၢၣ်(၁၀၀)ဘျဲၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်တုၤလၢ(၁၀၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်လံဒီးလိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ခိၣ်ဒုးႇတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်ကျဲႇကသံၣ်ကသီဒီးတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မ့ၢ်လၢတၢ်စူၤအကတီၢ်တၢ်ဒုးမ့ဆဲးကဲထီၣ်ဒံးန့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲကဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဒီးအလီၢ်အိၣ်လၢၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကဟဲတုၤလၢအစိအချ့အဂီၢ်လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ