Home တၢ်ကစီၣ် (KNU)ခိၣ်နၢ်လဲၤထီၣ်အိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါသူလ့ၤ(Thoolie Lottery)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

(KNU)ခိၣ်နၢ်လဲၤထီၣ်အိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါသူလ့ၤ(Thoolie Lottery)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

1147
0

လါမ့ၤ ၃၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါမ့ၤ ၃၀ သီအနံၤ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်တတီၤအပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လဲၤထီၣ်အိးထီၣ်န့ၢ်၀ဲသူလ့ၤထံၣ်(Thoolie Lottery)လၢ ဒီကလုာ်ၦာ်ဘျးစဲဒုးအိၣ်ထီၣ်မၤဖျါထီၣ်၀ဲအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ထံၣ်(Thoolie Lottery)အတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိအံၤမ့ၢ်ဒ်သိးလၢကကဲထီၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢအဂီၢ်ဒီးတၢ်အိးထီၣ်သူလ့ၤထံၣ်မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢဒီကလုာ်ၦာ်ဘျးစဲမၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်လၢအဆိကတၢၢ်တဘျီအံၤအပူၤန့ၣ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)လီၢ်ခၢၣ်သးနဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂)ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိႇလီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ဖိပဒိၣ်စီၤသမ့ၤထိဒီး(KNLA)လီၢ်ခၢၣ်သးသုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ်ကျၢၢ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိမါရှါထူဂီၤဒီးခိၣ်နၢ်တနီၤဟဲထီၣ်အိးထီၣ်၀ဲတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါထံၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်အိးထီၣ်ထံၣ်အံၤအတၢ်ပညိၣ်ခီန့ၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးကဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ပဒိၣ်အစုတီၤဖီလာ်ဒီးကျိၣ်စ့လၢတၢ်ဆါထံၣ်န့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကကဲထီၣ်တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤလၢဒီကလုာ်တၢ်ပၢၢ်ဆၢအဂီၢ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ ဒ်သိးတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)အံၤကဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဒီကလုာ်ၦာ်ဘျးစဲအၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤစီၤ၀ဲၢ်ကိလၢအမၤဖျါထီၣ်သူလ့ၤထံၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အံၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“သူလ့ၤထံၣ်အံၤကဘၣ်မ့ၢ်ထံၣ်လၢအအိၣ်လၢကီၢ်သူလ့ၤပဒိၣ်အစုတီၤဖီလာ်အဂီၢ်လီၤႉကျိၣ်စ့လၢတၢ်ဆါန့ၢ်၀ဲတဖၣ်အံၤပမုၢ်လၢ်လၢကဘၣ်ကဲဘျုး၀ဲဒၣ်လၢပတၢ်ပၢၢ်ဆၢအဂီၢ်ႇ၀ဲၤကျိၤအတၢ်လဲၤတရံးႇဆူၣ်ချ့ႇကူၣ်သ့တဖၣ်အဂီၢ်မီၤနီၤႉမ့၀ံၤ(ထံၣ်)အံၤပကဆါအီၤလၢပ၀ဲကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢအဟီၣ်က၀ီၤပူၤလီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်လုၢ်ဘၢဒိၣ်စိလၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤမ့ၢ်အအိၣ်ထဲလဲၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ(ထံၣ်)အံၤဘၣ်တၢ်ဆါအီၤလၢ(အီၤလါ)ပူၤဒံးလီၤဒီးဒ်သိး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢအဖိးသဲစးအဂီၢ်န့ၣ် ဒီကလုာ်ၦာ်ဘျးစဲဘၣ်ထွဲၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တီၣ်ထီၣ်လံာ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သူလ့ၤ(ထံၣ်)လၢအဘၣ်တၢ်စးထီၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤ၀ဲဖဲမဟါအံၤန့ၣ်ဒီကလုာ်ၦာ်ဘျးစဲမုၢ်လၢ်တိာ်ဃာ်၀ဲလၢ ဒ်သိးပဒိၣ်တၢ်ဃုစ့တိာ်ပာ်၀ဲၤကျိၤအံၤလဲၤတရံးသးလၢအဖိးသဲစးကန့ၢ်အဂီၢ်ဒီးကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတကပၤကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂)ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တချုးလၢအ၀ဲသ့ၣ်စးထီၣ်မၤဒံးဘၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးပ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်ႇ(KNLA)ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတနီၤအိၣ်မီၤနီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)သ့ၣ်ညါ၀ဲဘျီလၢတၢ်ကသ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်၀ဲလၢအဖိးသဲစးအဂီၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တီၣ်ထီၣ်လံာ်အိၣ်လီၤႉတၢ်အံၤအဖီခိၣ်ပ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဃး(ထံၣ်)တၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤဒ်သိးကလဲၤ၀ဲဒ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ႇတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိးအဂီၢ်န့ၣ်ပကသမံသမိးအဂီၢ်အိၣ်၀ဲလီၤႉအလီၢ်အိၣ်လၢကဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီဖျိဖျိဖျါဖျါလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲတလါအံၤလါမ့ၤန့ၣ်တၢ်ကစးထီၣ်ဆါ၀ဲသူလ့ၤ(ထံၣ်)အံၤလၢ(online)ပူၤဒီးလါလၢကဟဲလါယူၤ ၁ သီအနံၤန့ၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီတၢ်ကဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ(ထံၣ်)နီၣ်ဂံၢ်ဒီး နီၣ်ဂံၢ်တၢခိၣ်ဖးတခါဒီးနီၣ်ဂံၢ်ခံခိၣ်ဖး(၅)ခါအံၤတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲလၢတၢ်ဆါန့ၢ်(ထံၣ်)အၦ့ၤမျးကယၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံးလီၤ၀ဲလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

သူလ့ၤ(ထံၣ်)လၢအဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်၀ဲအဆိကတၢၢ်တဘျီအံၤဒ်သိးအမဲရံၣ်ကၤထံကီၢ်ႇအီးစထြ့လံယါႇဆွံၣ်ဒံၣ်ႇစ့ၣ်ကပူၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်(၇)ဘ့ၣ်အံၤထိ၀ဲကန့ၢ်အဂီၢ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်(ထံၣ်)လဲးမးအၦ့ၤန့ၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢထံကီၢ်ဒီးတလါန့ၣ်ကဟးထီၣ်၀ဲခံဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဒ်တကီၢ်ခါတၢ်ဟ့ၣ်လီၤ(ထံၣ်)ခိၣ်ဖးအသိးန့ၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်သံဃာ်ကျိၣ်စ့အနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးတအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်ဒီးစ့လၢတၢ်ဆါ(ထံၣ်)န့ၢ်(၁၀၀)မျးကယၤအကျါ(၅၀)မျးကယၤအကျါန့ၣ်တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲနီၣ်ဂံၢ်တၢခိၣ်ဖး(၇၀)မျးကယၤဒီးစ့လၢအအိၣ်တ့ၢ်(၃၀)မျးကယၤအံၤတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲနီၣ်ဂံၢ်ခံခိၣ်ဖးအံၤန့ၣ်လီၤႉ

စ့လၢတၢ်ဆါ(ထံၣ်)န့ၢ်(၅၀)မျးကယၤလၢအအိၣ်တ့ၢ်အံၤတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲလၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တၢ်ကရၢကရိအစုပူၤ(၂၅)မျးကယၤဒီးလၢအအိၣ်တ့ၢ်(၂၅)မျးကယၤအံၤန့ၣ်တၢ်ကသူအီၤလၢဒီကလုာ်ၦာ်ဘျးစဲအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သူလ့ၤထံၣ်(facebook)အပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ