Home တၢ်ကစီၣ် KNU(သုးက့ ၁)ဒုးအိၣ်ထီၣ်သိၣ်မှံၤကမံးတံာ်တခါ

KNU(သုးက့ ၁)ဒုးအိၣ်ထီၣ်သိၣ်မှံၤကမံးတံာ်တခါ

389
0
Photo KNLA

လါမ့ၤ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဒ်သိးတၢ်ကရၢကရိတဒူၣ်စုာ်စုာ်လၢအပာ်ဖှိၣ်နုာ်လီၤပၢၢ်ဆၢထီဒါက့ၤပယီၤသုးလၢအိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤလၢကျဲအကလုာ်ကလုာ်ကသ့အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲသိၣ်မှံၤဂ့ၢ်၀ီပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကမံးတံာ်တခါအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၁၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလီၢ်က၀ီၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဒူၣ်စုာ်စုာ်လၢအဟဲအိၣ်ကဒုသးဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤလၢအပၢၢ်ဆၢထီဒါက့ၤသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်ႇ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကရူၢ်ကရၢတဖၣ်ကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးဒ်သိးနုာ်လီၤပၢၢ်ဆၢတၢ်လၢပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကမံးတံာ်တခါဃီအပူၤကသ့ဂီၢ်ပညိၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကမံးတံာ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမံးတံာ်ၦၤကတိၤတၢ်ပၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်အံၤဖးယံၤလံႉခဲအံၤမးပထုးထီၣ်ရၤလီၤအီၤလီၤမီၤနီၤႉသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လၢပ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်ၦၤလၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်ဟဲထီၣ်လၢပအိၣ်ဒီး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးၦၤလီၤႉပဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်တခါအံၤလၢသုးမီၤစိရိၤကလီၤၦီၢ်အဂီၢ်လီၤႉၦၤလၢဟဲထီၣ်အိၣ်လၢပဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်အကရၢအဖုဖုညါႇ(PDF)နါက့ပၣ်ဃုုာ်စ့ၢ်လီၤႉဒ်သိးပတၢ်ပညိၣ်အိၣ်လၢသုးမီၤစိရိၤကလီၤၦီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ပကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဃူဃူ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကမံးတံာ်အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁)လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤဒီး တနံၣ်အံၤလါမးရှး ၂၀ သီအနံၤ ဖဲတၢ်မၤ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ပၢဆှၢကမံးတံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဆၢတဲာ် အဆၢဖိ(၅)အသိးန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤလၢအဖိးသဲစးအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ကရူၢ်ကရၢတဒူၣ်စုာ်စုာ်လၢအပၣ်ဃုာ်လၢကမံးတံာ်၀ဲအံၤအပူၤတဖၣ် လၢပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကမံးတံာ်အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအဖီလာ်န့ၣ် တူၢ်လိာ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲကျၢၤမုဆှုလံလၢ ကဒုးဖျိးထီၣ်ကွံာ်ပယီၤသုးမီၤစိရိၤဃူဃူဖိးဖိးတုၤလၢအဂံၢ်တဲာ်ကွံာ်တစုအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ