Home တၢ်ကစီၣ် KNU(သုးက့ ၅)လါတ၀ာ်အတီၢ်ပူၤပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးသံ ၈၈ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၆၈ ဂၤ

KNU(သုးက့ ၅)လါတ၀ာ်အတီၢ်ပူၤပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးသံ ၈၈ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ ၆၈ ဂၤ

420
0
Photo: KNLA

လါမ့ၤ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ တလါအံၤလါမ့ၤလါတ၀ာ်အတီၢ်ပူၤ ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ် သံခဲလၢာ်(၈၈)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၆၈)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါမ့ၤ ၁၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တလါအံၤလါမ့ၤထီၣ် ၁ သီတုၤလၢခံနွံတနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး ဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA(သုးက့ ၅)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ခဲလၢာ်(၁၈၆)ဘျီ ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်တကပၤသံ၀ဲ(၈၈)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ(၆၈)ဂၤအသိး မ့မ့ၢ်(KNLA)သိၣ်ဒူတကပၤဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးသမူ(၂)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဟီၣ်က၀ီၤ KNLA(သုးက့ ၅)အၦၤမၤသံကွံာ် ပယီၤသုးမီၤစိရိၤအ၀ံစိာ်တီဆှၢကသ့ၣ်ယီၤ(၁၃)ဒုႇဘၣ်ဒိ၀ဲ(၃)ဒုဒီးဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤကွံာ်သုးမီၤစိရိၤအသိလ့ၣ်(၃)ခိၣ်ႇသုးမီၤစိရိၤအသုးတၢ်ဆါဟံၣ်(၁)ဖျၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးဒီး(BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၇၂၈)ဖျၢၣ်ဆူဒူသ၀ီကမျၢၢ်တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဖိသၣ်မုၣ်ဖိ(၁၂)နံၣ်သံ၀ဲ(၁)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၈)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ်အခါစ့ၢ်ကီးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ခဲလၢာ်(၃၈၃)ဘျီ ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၁၇၃)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၈၇)ဂၤဒီးပယီၤသုးသံအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးရ့ၣ်ခိၣ်(၁)ဂၤႇသုးရ့ၣ်ခိၣ်–၂(၁)ဂၤႇသုးစကီၤ(၂)ဂၤဒီးသုးစကီၤဖိ(၁)အဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဒံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ