Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံမ့ၢ်ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်လၢၦၤဖျိထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအတီၤတဆံတၢ်ဒိးစဲးအါကတၢၢ်

ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံမ့ၢ်ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်လၢၦၤဖျိထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအတီၤတဆံတၢ်ဒိးစဲးအါကတၢၢ်

898
0

လါယူၤ ၂၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

(၂၀၂၁–၂၀၂၂)တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် မ့ၢ်ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်လၢၦၤဖျိထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအတီၤတဆံတၢ်ဒိးစဲးအနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအကီၢ်စဲၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤတၢ်ပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဒိးစဲးအလီၢ်(၃)ခါဒီးဖဲန့ၣ်ၦၤကၠိဖိနုာ်လီၤဒိးစဲးအိၣ်၀ဲ(၆၆၀)အကျါဖျိထီၣ်၀ဲဒၣ်(၃၃၄)ဂၤဒီးလၢကီၢ်ဆၣ်(၇)ဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အံၤမ့ၢ်ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်လၢၦၤကၠိဖိဖျိထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သုးမီၤစိရိၤအကီၢ်ဆၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ်ၦၤကၠိဖိဖျိထီၣ်အတီၤတဆံတၢ်ဒိးစဲးအနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်လီၤတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါလၢကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်တီၤထီကၠိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အံၤမ့ၢ်ကီၢ်ဆၣ်တဘ့ၣ်လၢၦၤကၠိဖိဖျိထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်အါကတၢၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃး(၂၀၂၁–၂၀၂၂)တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ်ၦၤကၠိဖိဖျိထီၣ်တၢ်အိၣ်သးအံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲကီၢ်ဆၣ်ကူၣ်သ့မူဒါခိၣ်အူမၠ့ၣ်ထိဒီးအ၀ဲစံး၀ဲလၢ“သုမ့ၢ်ၦၤလၢအမၤဟးဂီၤထံကီၢ်ႇမၤဟးဂီၤဒူသ၀ီလီၤႉယတတဲဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ(၂၀၂၁–၂၀၂၂)တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အပူၤန့ၣ် ၦၤကၠိဖိနုာ်လီၤဒိးစဲးအိၣ်၀ဲ(၅ႇ၃၇၈)ဂၤအကျါဖျိထီၣ်၀ဲ(၂ႇ၃၉၁)ဂၤန့ၣ်လီၤႉမ့မ့ၢ်ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤန့ၣ်ၦၤကၠိဖိနုာ်လီၤဒိးစဲးအိၣ်၀ဲ(၁ႇ၉၁၈)ဂၤအကျါဖျိထီၣ်၀ဲ(၄၈ႉ၀၂)မျးကယၤလၢနီၣ်ဂံၢ်ခံအပတီၢ်အသိး မ့မ့ၢ်လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်န့ၣ်ၦၤကၠိဖိနုာ်လီၤဒိးစဲးအိၣ်၀ဲ(၈၂၇)ဂၤအကျါဖျိထီၣ်၀ဲ(၄၁ႉ၄၈)မျးကယၤလၢနီၣ်ဂံၢ်သၢအပတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ်ၦၤကၠိဖိနုာ်လီၤဒိးစဲးအိၣ်၀ဲ(၁၉၄)ဂၤအကျါဖျိထီၣ်၀ဲ(၂၈ႉ၈၇)မျးကယၤဒီးဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်အံၤမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤဖျိထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်စှၤကတၢၢ်လၢကီၢ်စဲၣ်အပတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သုးမီၤစိရိၤကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ