Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး

ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကထိဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး

785
0

လါယူၤ ၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်လီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ ၃၀ သီအနံၤ ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်လၢသ၀ီပူၤဖီၣ်ပီၣ်တၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအထိဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢဃိၣ်ယဲၢ်ဖျၢၣ်ႇမၠိၣ်ဟီႇချၢၣ်သ၀ီဖိႇချၢၣ်သ၀ီဖးဒိၣ်သီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤဒီးသ၀ီအခိၣ်အဃၢၤန့ၣ်ပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်ဆိးခူသူၣ်၀ဲဒီး ဖဲလါမ့ၤ ၃၀ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် ခီဖျိပယီၤသုးအံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူချၢၣ်သ၀ီပူၤအဃိ ဘၣ်ဟးဂီၤ၀ဲသ၀ီဖိအဟံၣ်အဃီတနီၤဒီးသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကဒီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်အလီၢ်လၢသ၀ီပူၤဒီဒူၣ်ညါႉလၢသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤနါက့အိၣ်စ့ၢ်လီၤႉခဲအံၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဟးစံၣ်အိၣ်တဘၣ်ဘၣ်အဃိလဲၤအိၣ်လၢသီခါဖၠၣ်ဒီးခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်တုၤလၢသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤအဃိၦၤခဲလၢာ်လီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤမီၤနီၤႉဖီၣ်ပီၣ်တၣ်နါက့အိၣ်စ့ၢ်ႉၦၤပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ခဲလၢာ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၀ီၢ်ရ့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမ့ၤ ၃၀ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးတဖၣ်အိၣ်လၢကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ်တီၤကလ့ပၢၤကီၢ်သုးကလၢၤဒီးဟဲထီၣ်၀ဲဆူ ၀ီၢ်ရ့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်ဒီးဖဲန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ဖဲချၢၣ်သ၀ီဖိဒီးမၠိၣ်ဟီသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤ၀ံၤအလီၢ်ခံဖီၣ်က့ၤကိး၀ဲလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဒ်တၢ်ဒီသဒၢစုက၀ဲၤအသိးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲတကူၣ်တၢၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်အံၤဒီး (KNLA)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒီး ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ ဘၣ်သံ၀ဲလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ(၃)ဂၤဒံးန့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိဖီၣ်၀ဲပီၣ်တၣ်မၤဒၢၣ်ကမျၢၢ်ဒီးခးစိၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်မဲာ်ညါတဖၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး(၁၀)ဂၤဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢချၢၣ်–တကူၣ်တၢၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤခီဖျိ(KNLA)ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်တပယူာ်ဃီအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအဂၤ(၁၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်ဟးဃ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်လီၢ်သ၀ီအဂၤႇၦၢ်လၢ်ကျါယံၤ၀ဲတလါဘျဲၣ်လံအဖီခိၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢဆူၣ်ချ့ဒီးအီၣ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ