Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိပယီၤသုးအိၣ်လၢကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိဘၣ်သုးလီၢ်လဲၤမၤလိက့ၤတၢ်လၢသီခါဖၠၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးအိၣ်လၢကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိဘၣ်သုးလီၢ်လဲၤမၤလိက့ၤတၢ်လၢသီခါဖၠၣ်

673
0

လါယူၤ ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် တီၤကၠၤအ့သ၀ီ တီၤထီကၠိကရၢၢ်ပူၤအဃိ တနံၣ်အံၤတၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ်ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလဲၤမၤလိက့ၤတၢ်လၢသီခါဖၠၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တနံၣ်အံၤတီၤကၠၤအ့တီၤထီကၠိအံၤဘၣ်တၢ်က့ၤအိးထီၣ်၀ဲလၢသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိပယီၤသုးလၢအိၣ်ကၠိကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်တသုးအလီၢ်ဘၣ်အဃိ ဘၣ်အိးထီၣ်သိၣ်လိက့ၤတၢ်လၢသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ၦၤသးၦၢ်တဖၣ်လဲၤထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး၀ဲဒံးႉအ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလၢအကသုးလီၢ်ဘၣ်ဆၣ်ကၠိထီၣ်ဘျီဒုတသုးအလီၢ်ဘၣ်ႉကလဲၤဟံကၠိတၢ်ပီးတၢ်လီလံာ်လဲၢ်ႇလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢကၠိပူၤမးန့ၣ်တဟ့ၣ်နုာ်လီၤ၀ဲဘၣ်ႉကမျၢၢ်တဖၣ်ပျံၤတၢ်အဃိတဲတဘူၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်အဂံၢ်ဘါကအိၣ်လၢအဂၤ(၅၀)ဆူဖီခိၣ်ညါႉတသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါပယီၤသုးလၢအိၣ်ကၠိကရၢၢ်ပူၤတဖၣ်တသုးလီၢ်ဘၣ်အမဲာ်ညါကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိမၤအါထီၣ်အၦၤအဃိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ခးလိာ်သးကကဲထီၣ်ဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပဒုးထီၣ်ဖိသၣ်ကၠိလၢသီခါဖၠၣ်နါက့ပတူၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးတဖၣ်မၤအါထီၣ်အနီၣ်ဂံၢ်လၢကၠိကရၢၢ်ပူၤအိၣ်ဒံး၀ဲဖဲန့ၣ်အဖၢမုၢ်အဃိမ့ၢ်ကခးလိာ်သးဆံးယံာ်လဲၣ်ႇမ့၀ံၤဖဲမဟါတလါန့ၣ်ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢသီခါဖၠၣ်ကရၢၢ်ပူၤတလီၢ်လီၢ်အဃိသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤလၢမ့ၢ်ကျိဖးဒိၣ်ကလီၤတဲာ်ဆံးယံာ်လဲၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၉ နံၣ် ခီဖျိခိ၀ံၣ်-၁၉ တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ရၤလီၤသးဒီး သုးဟံးန့ၢ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိတၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်၀ဲတီၤကၠၤအ့တီၤထီကၠိအံၤယံၤ၀ဲ(၂)နံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တနံၣ်အံၤတၢ်က့ၤထီၣ်ကဒါကၠိအံၤလၢသုးမီၤစိရိၤကူၣ်သ့အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သိၣ်လိလၢတနံၣ်ညါအံၤအဂီၢ်တီၤဖုၣ်တုၤလၢတီၤထီန့ၣ်ၦၤကၠိဖိနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲခဲလၢာ်အဂၤ(၂၀၀)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်လၢတီၤကၠၤအ့တီၤထီကၠိကရၢၢ်ပူၤန့ၢ်၀ဲ(၈)လါဘျဲၣ်လံဒီးစးထီၣ်လၢလါမးရှးန့ၣ်ခီဖျိတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA/KNDO)သုးပာ်ဖှိၣ်ဖဲကၠိကရၢၢ်ဒီးတၢ်ခိၣ်တၢ်ဃၢၤဖဲန့ၣ်အဃိ ကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်တနီၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှးဒီတလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးလၢအိၣ်ကီးတရံး၀့ၢ်ကပၤအံၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤတပယူာ်ဃီအဃိဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂီၤတစှၤန့ၢ်(၅)ဖျၢၣ်ဘၣ်အသိးလီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤဘၣ်ဒိအိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲသ၀ီဒီတဖျၢၣ်ညါဒီး ကတီၢ်ခဲအံၤလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်က့ၤအိၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤလံဘၣ်ဆၣ်ဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ