Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ၀့ရီလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်(၃ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ၀့ရီလီၢ်က၀ီၤဖိဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်(၃ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်

314
0

လါယူၤ ၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါယူၤထီၣ် ၁ သီန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုး(ခမရ–၉)သုးရ့ၣ်သုးကလၢၤလၢအအိၣ်ဖဲ၀့ရီသ၀ီပူၤအံၤတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤတပယူာ်ဃီအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ(၃ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ၀့ရီသ၀ီကရူၢ်၀ံရီသ၀ီႇသိအ့ၤစူၣ်သ၀ီႇနိၣ်ဖးထီႇနိၣ်ဖးလဲၢ်သ၀ီဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးတဖၣ်ကတီၢ်ခဲအံၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲအမဲာ်ညါတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါယူၤ ၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤထီၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ် (KNLA)အၦၤဖီၣ်ဃာ် ပယီၤသုး(၂)ဂၤလၢအဟဲနုာ်လီၤဆူ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဒူသထူူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိပယီၤသုး(ခမရ–၉)သုးရ့ၣ်ခိၣ် တဲပျံၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်လၢ တၢ်မ့တပျၢ်လီၤက့ၤအၦၤ(၂)ဂၤလၢတၢ်ဖီၣ်ဃာ်၀ဲအံၤဘၣ်န့ၣ်တဲ၀ဲလၢကမၤဟးဂီၤနိၣ်ဖးထီႇနိၣ်ဖးလဲၢ်သ၀ီ၀ံၤအလီၢ်ခံ အ၀ဲသ့ၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲသ့ၣ်အသုးရ့ၣ်ခိၣ်တဲပျံၤသ၀ီဖိလၢမ့တပျၢ်လီၤအၦၤ(၂)ဂၤအံၤဘၣ်န့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်သ၀ီဒီးဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်ခးလီၤကျိးဖးဒိၣ်လၢသ၀ီပူၤကိးနံၤဒဲးလီၤႉ

အၦၤ(၂)ဂၤလၢပဖီၣ်တ့ၢ်ဃာ်အီၤအံၤဟဲဃုသ့ၣ်ညါကျဲလၢကလဲၤထီၣ်ဆူလ့က့ၣ်ဒီးတၤပီသုးကလၢၤမီၤနီၤႉပကးတံၢ်ဃာ်ကျဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်ဟဲ၀ဲလၢအန့ၢ်လီၤႉလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကမၤရှဲကျဲအဂီၢ်န့ၣ်ခးဆိကျိဖးဒိၣ်ကိးနံၤဒဲးလီၤႉမၤ၀ဲလၢပျီပူၤမ့တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်ကသူ၀ဲကဘီယူၤလီၤႉဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီးကဘီယူၤအိၣ်(၂)ဘျီလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိပယီၤသုးလၢအိၣ်လ့က့ၣ်ဒီးတၤပီသုးကလၢၤတဖၣ်အံၤအတၢ်အီၣ်တၢ်အီလီၤတူာ်လံအဃိ လၢတၢ်စူၤခါအကတီၢ်ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ်ဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးသူ၀ဲကျဲအဘိဘိအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤလါယူၤထီၣ် ၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လၢကဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဆူပနွဲၢ်ကျါႇ လ့က့ၣ်ဒီးတၤပီသုးကလၢၤအဂီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်လၢအဟဲထီၣ်အံၤဒီး ဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံး၀ဲလၢကျဲပူၤအဃိ ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးသံ(၆)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၅)ဂၤကဲထီၣ်ဒံးအသးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးတဖၣ်အံၤဂုၤကဒါအလီၢ်ခံလၢ၀့ရီ(ခမရ–၉)သုးကလၢၤတၢ်လီၢ်ဒီး ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ