Home တၢ်ကစီၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤဖိတီၣ်ဖျါထီၣ်သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤလၢ သုးမ့ထုးကွံာ်သးမးကက့ၤဆူဟံၣ်

လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤဖိတီၣ်ဖျါထီၣ်သုးခိၣ်ခၠ့ၣ်သူၤလၢ သုးမ့ထုးကွံာ်သးမးကက့ၤဆူဟံၣ်

369
0

လါယူၤ ၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါယူၤ ၅ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတခါလၢ ပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ႇတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အဘၢၣ်စၢၤအံၤဖဲဖလူဖးဒိၣ်သ၀ီတၢ်ဘါယွၤသရိာ်ဒီးဖဲန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိတီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢတၢ်မ့ထုးကွံာ်ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဒူသ၀ီအပူၤခဲလၢာ်မးကက့ၤဆူဟံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤလၢအလဲၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤစံး၀ဲ“ပ၀ဲဒၣ်ဒုပက့ၤအိၣ်တဘူၣ်ဘၣ်မီၤနီၤႉၦၤတီၣ်ဖျါထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢ(BGF)ႇပယီၤသုးတဖၣ်အိၣ်ဆီလီၤအသးဒံးဖဲဖယါကိႇလၢၦၤဟံၣ်ဒံးလီၤမီၤနီၤႉတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်မ့ထုးကွံာ်အီၤခဲလၢာ်မးၦၤက့ၤအိၣ်ကဘူၣ်မီၤနီၤႉသ၀ီဖိတဖၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးမ့အိၣ်ဒံးန့ၣ်ပက့ၤအိၣ်တဘူၣ်ဘၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်တီၣ်ဖျါထီၣ်ဒ်အံၤအဖီခိၣ်(BGF)အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်သုးခိၣ်ဒိၣ််စိစီၤခၠ့ၣ်သူၤစံး၀ဲလၢကထုးကွံာ်အ၀ဲသ့ၣ်ၦၤဒီးလၢတၢ်ထုးကွံာ်သုးအဂီၢ်န့ၣ်ကဟံး၀ဲမူဒါအမျးကယၤ(၇၀)လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

“မီၤခၠ့ၣ်သူၤတဲ၀ဲလၢကထုးကွံာ်သုးအဂီၢ်န့ၣ်အမျးကယၤ(၁၀၀)န့ၣ်အကဟံးမူဒါအမျးကယၤ(၇၀)မီၤနီၤႉအမိၢ်ၦၢ်မ့တဖျါနီမံၤဒုနကလဲၤနာ်အီၣ်ဒ်လဲၣ်ႉအဖျါနါက့သ့ၣ်နကဘၣ်ဆိမိၣ်တမံၤစ့ၢ်ႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်ပတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဒ်အံၤအနံၣ်ယံၤမးလံႉပကနာ်အီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ညီညီကသ့ဧါႉတၢ်အံၤပကဘၣ်ဆိကမိၣ်အီၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဘျီ၀ဲအံၤအပူၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ဃးဖလူလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ကက့ၤအိၣ်ဆိးဖံးအီၣ်မၤအီၣ်ကဒါတၢ်ဆူအလီၢ်အကျဲဒီးကၠိဖိတဖၣ်ကက့ၤထီၣ်ကဒါကၠိဘၣ်ဆၣ်သနါက့ တၢ်တတဲဘၣ်ဃးဒီးလီၢ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုဖိအီၣ်အီအိၣ်ဆိးအဂ့ၢ်တဖၣ်ဘၣ်ႇလၢဒူသ၀ီကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်ကမၤရှဲမ့ၣ်ပိၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်တပၣ်ဃုာ်၀ဲဘၣ်ဒီးတဲလီၤ၀ဲထဲတၢ်ဂ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိး၀ဲတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖလူလီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“အ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလၢမၢက့ၤထီၣ်ကဒါကၠိႇက့ၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်ႇက့ၤအိၣ်လၢဟံၣ်မီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ်ပျံၤ၀ဲလၢတၢ်ကထီဒုၣ်ထီဒါအီၤဒီးနုာ်လီၤအိၣ်လၢကမျၢၢ်ဒူသ၀ီအပူၤႉကမျၢၢ်တဖၣ်က့ၤတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဘျီဒုလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အုၣ်ကီၤ၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်ႉလၢကမၤရှဲန့ၢ်မ့ၣ်ပိၢ်လၢအိၣ်တ့ၢ်ဒံးဖဲတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ႇဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤတဖၣ်ခီန့ၣ်လၢကဟံမူဒါန့ၣ်တတဲ၀ဲဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဟဲထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဒီးဒူသ၀ီကမျၢၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤခၠ့ၣ်သူၤဒီးအၦၤႇ(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိစီၤစတံဒီးအၦၤ ဒီးပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဂၤ(၃၀၀)ဘျဲၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိအဂၤ(၁၀၀)ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဘျီ၀ဲအံၤအပူၤအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်ဟဲတဲဘၣ်ဖလူဖးဒိၣ်သ၀ီႇမဲၢ်ထီးတလ့ဒူသ၀ီလီၢ်က၀ီၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်လၢကက့ၤအိၣ်ကဒါလၢဒူသ၀ီဟံၣ်ဃီႇသုးမီၤစိရိၤအကၠိကအိးထီၣ်ကဒါႇမၢလဲၤဆဲးလီၤဖိသၣ်မံၤလၢကထီၣ်ကၠိအဂီၢ်ဒီးမၢက့ၤဖံးအီၣ်မၤအီၣ်ကဒါတၢ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးမဲၢ်ထီးတလ့ႇမ့လဲၣ်ပၤႇအ့ၤကၠ့မၠဲၤႇထံမဲး၀ါခံႇပဟံၣ်ကျီးႇဖလူဖးဒိၣ်ႇဖလူဖိႇယသ့ၣ်ကူၤလီၢ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤယံၤ၀ဲ(၆)လါဘျဲၣ်လံဒီးတုၤလၢခဲအံၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ