Home တၢ်ကစီၣ် လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤခီကီၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်အီၣ်အီဒီးအိၣ်ဆိိးလီၢ်ကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ

လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤခီကီၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်အီၣ်အီဒီးအိၣ်ဆိိးလီၢ်ကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲ

505
0
Photo: CJ

လါယူၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤ ဖလူသ၀ီကရူၢ် မ့လဲၣ်ပၤသ၀ီအပူၤန့ၣ် ခီကီၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂၤ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်ဖဲလီၢ်က၀ီၤအပူၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကတီၢ်ခဲအံၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲအီၣ်အီဒီးအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတၢ်ကီိတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁)လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အခါခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိခီကီၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂၤ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လၢအတူၢ်ငါဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်ဖဲလီၢ်က၀ီၤအပူၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ကဒုသးဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဃုာ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤအခါစ့ၢ်ကီးခီဖျိတၢ်စူၤတပယူာ်ဃီဒီးထံကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ခီကီၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အံၤဆီတလဲသုးအလီၢ်ဆူမ့လဲၣ်ပၤသ၀ီဃိၣ်လူၢ်တစိၢ်တလီၢ်ဒီး ကတီၢ်ခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိၦၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတအိၣ်ႇလီၢ်ကျဲတအိၣ်ႇတမၤလိဘၣ်တၢ်ႇတကူစါယါဘျါဘၣ်သးဟံၣ်ဖိဃီဖိိကအိၣ်အဂၤ(၁၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါႉၦၤသးၦၢ်အဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်လီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲႉခဲအံၤတ့ထီၣ်၀ဲဒဲဒီး(တၤလပၣ်)အိၣ်၀ဲလၢမ့လဲၣ်ပၤဃိၣ်လူၢ်န့ၣ်မီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ကက့ၤလၢအဒသူ၀ီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒၢးက့ၤတသ့ႉကအိၣ်ဖဲအံၤႇကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်ဒၢးမၤတသ့ႉအ၀ဲသ့ၣ်လီၤဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိပဆၢမုၢ်လၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤစ့ၢ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဟဲ၀ဲဒၣ်လၢကီၢ်ကယီၤထးခီႇ၀့ၢ်တကူၣ်ႇပကိႇတီအူႇစ့ၣ်တီဒီးတလၢၤကီၢ်စဲၣ်ႇမါတလ့ကီၢ်ခီႇမကွ့ကီၢ်ခီႇအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်တကပၤဒီး ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ၦၤဟဲတူၢ်ငါဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ််–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်နံၣ်လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အခါခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢလ့က့ၣ်ကိာ်ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဃိၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢကက့ၤကဒါဆူနီၢ်ကစၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒူသ၀ီအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးခီဖျိကျဲတရံးတအိၣ်ႇဆူၣ်ချ့လံာ်အုၣ်ကီၤႇကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိနီၣ်ဂံၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤတအိၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခီကီၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢအိၣ်မ့လဲၣ်ပၤသ၀ီဃိၣ်လူၢ်အံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ