Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အကျါပိာ်မုၣ်ႇၦၤမိၢ်ဒၢဃုာ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီ

ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အကျါပိာ်မုၣ်ႇၦၤမိၢ်ဒၢဃုာ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လိၣ်ဘၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးကသံၣ်ကသီ

225
0

လါယူၤ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိအဃိ ၦၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အကျါပိာ်မုၣ်ႇဖိဒံဖိသၣ်ဃုာ်ဒီးၦၤမိၢ်ဒၢသ့ၣ်တဖၣ်အံၤလိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤအဂီၢ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်ခိၣ်ဒုး(မိကၤ)ႇကသံၣ်ကသီတဖၣ်ဒီးခီဖျိတၢ်စူၤခါအကတီၢ်အဃိထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဆူၣ်ချ့တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)ကရၢဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်တၢ်ဒုးတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဘၣ်ဟးစံၣ်လၢၦၢ်ပူၤဒ်အံၤကီခဲဒိၣ်မးႉတၢ်အီၣ်တၢ်အီႇကသံၣ်ကသီတကူတလၢဘၣ်ႉအိၣ်နါက့တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ်ႉမ့နၢ်ဟူကျိဖးဒိၣ်သီၣ်ထီၣ်လံန့ၣ်သးပ့ၤနီၣ်က့ၤဖိ၀ၤဘၣ်စံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်လီၤႉမ့မ့ယၤန့ၣ်ခဲအံၤမးယတထံၣ်ဘၣ်လိာ်သးဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိဒံးဘၣ်ႉဘၣ်စံၣ်မုၢ်ပြံပြါလၢအံၤတဒူၣ်လၢန့ၣ်တဒူၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်သ၀ီ(၁၂)ဖျၢၣ်သ၀ီဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၁ႇ၀၅၂၆)ဘျဲၣ်ဒီး လၢကီၢ်ဆၣ်၀ဲအံၤအပူၤကတီၢ်ခဲအံၤဘၣ်ဃးတၢ်မၤကမၣ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)ဒီးကညီပိိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)တဖၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါလံာ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃)ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ဒီးမိကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီး(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ကရူၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤကိးနံၤဒဲးဒီး ပယီၤသုးတကပၤနီဟးထီၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်တပယူာ်ဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါယူၤ ၂၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤလါယူၤ ၂၅ သီတုၤလၢ ၂၈ သီအနံၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ခဲလၢာ်(၆)ဘျီလၢ လၢၢ်ဒိၣ်ဒီးမိကီၢ်ဆၣ်သ၀ီတဖၣ်အပူၤဒီးတကးဒံးဘၣ်ပယီၤသုးဟ့ၣ်ပလီၢ်နီဟးထီၣ်က၀ီၤဒ့လၢအိၣ်လၢၢ်ဒိၣ်၀့ၢ်ပူၤဃုာ်ဒီးသ၀ီအဖျၢၣ်(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလါယူၤ ၂၅ သီတုၤလၢ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ(၃)ဘျီႇ ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးသံ(၁၉)ဂၤဒီး ဖဲလါယူၤ ၂၇ သီဒီး၂၈ သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ကဒီးအဃိ ပယီၤသုးသံ(၈)ဂၤန့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးမ့မ့ၢ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤန့ၣ်သံဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤ ၂၇ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲမၠ့ၣ်တၤက၀ီၤဒ့ႇသ့ၤတါက၀ီၤဒ့ ကမျၢၢ်လၢအိၣ်လၢၢ်ဒိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်လၢကဟးထီၣ်ကွံာ်ဒီးဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါယူၤ ၂၈ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးလၢအိၣ်(ယွၤကၣ်လၣ်)သ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤနီဟးထီၣ်၀ဲယွၤကၣ်လၣ်သ၀ီႇထိ၀ါစဲၣ်ႇပၠံၤတီၤသၤကၠိကၠံဒီးစွ့ၤသီၤသ၀ီလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ မိကီၢ်ဆၣ် နီၤကိသ၀ီႇယၤမၠိအီၤသ၀ီဒီး လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကၠိကိသ၀ီႇလဲၤ၀ဲကၠံႇညီၤကိႇညီၤတါႇနယွဲပ့ၤႇငဘၠဲၣ်အ့ႇကၠိၣ်ကိႇအ့နဲၣ်ႇသဲကိႇ၀ဲလဘၠ့ႇအီၣ်ခၠ့ကိႇလဲလါကိႇစၣ်လဲႇမတီကိႇကၠွဲခၠိၤအ့ႇလီၢ်မုာ်သီႇလီၢ်မုာ်ပၢၤႇယွၤကၣ်လၣ်ႇထိ၀ါစဲၣ်ႇပၠံၤတီၤသၤကၠိကၠံႇစွ့ၤသီၤႇထ့ၣ်ပီၣ်ႇပၣ်တလါ၊ကၠ့ၤတၤမၠီၤႇအိၣ်မၠ့ၤဒူးႇထါပ့ၤကိႇမၣ်မၣ်ယါ(မုၢ်ထီၣ်)ႇမၣ်မၣ်ယါ(မုၢ်နုာ်)သ၀ီပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အဖျၢၣ်(၃၀)သ၀ီဖိ(၁၆၁၃၇)ဂၤဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်၀ဲဖဲမဟါလါယူၤ ၂၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤမၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်န့ၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၂၀)ႇ(ခမရ-၁၂၄)ႇ(ခမရ–၄၃၉)ဒီး (ခမရ–၃၅၀)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီး ဒ်န့ၣ်အသိးပယီၤသုး(ခမရ–၂၀)သုးရ့ၣ်ခိၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲဟ့ၣ်ပလီၢ်နီဟးထီၣ်၀ဲ သ၀ီ(၁၅)ဖျၢၣ်လၢအိၣ်လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲအပူၤကွံာ်လါယူၤ ၂၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ