Home တၢ်ကစီၣ် (BGF)သုးလၢအိၣ်ခိးကၠိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ်တီၢ်မၤဒၢၣ်ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်

(BGF)သုးလၢအိၣ်ခိးကၠိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ်တီၢ်မၤဒၢၣ်ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်

251
0
Photo: CJ

လါယူၤ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးလၢအိၣ်ခိးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဖဲမၠၣ်၀တံၣ်က၀ီၤဒ့(၅)ယ့ၤပူၤသ၀ီတီၤထီကၠိတဖၣ်အံၤ ဆိၣ်တၢ်ထုတၢ်ႇတီၢ်မၤဒၢၣ်၀ဲၦၤလၢအဟဲမၤတၢ်လၢကၠိကရၢၢ်ပူၤဒီးကၠိဖိမိၢ်ပၢ်လၢအဟဲအိၣ်စိၢ်အဖိဖဲကၠိဆံၣ်လီၤအဆၢကတီၢ်ကဲထီၣ်သးတလီၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိမိပါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠိဖိမိပါတဂၤစံး၀ဲ“ပဟဲအိၣ်စိၢ်ပဖိပပာ်ဃာ်ကါလၢကျဲကပၤန့ၣ်တီၢ်၀ဲဒၣ်ပကါအယွၤဒီးကျိမီၤနီၤႉရှဲပၠးခီဒၢးတန့ၢ်ႇပညိၣ်ၦၤဒီးကျိႇဆိၣ်ၦၤထုၦၤလီၤႉမဟါနါက့လၢတၢ်ကဘှီဂ့ၤထီၣ်ကၠိလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤႇခူၣ်ကွဲးလံာ်အဂီၢ်န့ၣ် ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်ဟဲတီၣ်သ့ၣ်ဒီးကါနုာ်လီၤလၢကၠိကရၢၢ်ပူၤဒီးဖဲန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကိးပတုာ်၀ဲဆိၣ်၀ဲထု၀ဲလီၤႉမ့၀ံၤလူၤတီၢ်၀ဲၦၤဒီးသုးအဒီမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဆိၣ်တၢ်ထုးတၢ်ႇမၤဒၢၣ်ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်လၢကၠိကရၢၢ်ပူၤကဲထီၣ်သးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်ဒီးကၠိသရၣ်၊မုၣ်တဖၣ်တဲ၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးဆဲးကျိး(BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဘၣ်ထွဲတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဆဲးကျိးတန့ၢ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကၠိလၢအိၣ်မၠၣ်၀တံၣ်က၀ီၤဒ့အပူၤတဖၣ်ဘၣ်တၢ်က့ၤအိးထီၣ်အီၤလၢသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ကၠိတဖၣ်အံၤပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ႇပၢၤကီၢ်ႇသးၦၢ်လၢသုးမီၤစိရိၤတီၣ်ထီၣ်၀ဲတဖၣ်ဒီးကမျၢၢ်သုးတဖၣ်အိၣ်ခိး၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤၦၤကၠိဖိထီၣ်ကၠိအနီၣ်ဂံၢ်လီၤစှၤဒိၣ်န့ၢ်အပူၤကွံာ်နံၣ်အသိး ခီဖျိ(CDM)ကူၣ်သ့ၦၤမၤတၢ်ဖိကၠိသရၣ်၊မုၣ်လၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်အိၣ်အါအဃိ (Non- CDM)ကၠိသရၣ်§မုၣ်တကူတလၢ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်သိၣ်လိမၤဒိးအပူၤဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢတၢ်သိၣ်လိဒီးကၠိတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ