Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်အီၣ်တၢ်အီအၦ့ၤထီၣ်အဃိ ၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

ခီဖျိတၢ်အီၣ်တၢ်အီအၦ့ၤထီၣ်အဃိ ၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

609
0

လါယူၤလံ ၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤခီဖျိဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီအၦ့ၤထီၣ်အဃိဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိလၢအိၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ််သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံခီဖျိထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိ တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ကီၢ်ဆၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအသိးတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးကီခဲထီၣ်၀ဲဒီးခီဖျိပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ၦ့ၤဆါအီၤတဖၣ်ဟဲလီၤစဲၤခံအဃိပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလီၤစှၤတလၢတလီၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်အိၣ်သးအံၤအဖီခိၣ်လၢဖၣ်အၣ်ႇကီးတရံးႇမၠၣ်၀တံၣ်ႇလူၢ်ပျဲၢ်ဒီးဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢအမ့ၢ်ဟုသးႇသိအီၣ်ႇအံသၣ်ႇမိၢ်ဂံာ်သၣ်ဒီးပသဲသၣ်တဖၣ်အၦ့ၤထီၣ်အဃိ တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူကီခဲထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဟးတူၢ်ငါတနံၤဂီၢ်တဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“တၢ်အိၣ်သးဒုတဘၣ်ဂီၢ်လၢၤဘၣ်ႉယၤန့ၣ်ယမၤတၢ်န့ၢ်တနံၤမး(၈၀၀၀)ကၠးလီၤႉဘၣ်တနံၤနံၤန့ၣ်မးတမၤဘၣ်တၢ်ဘၣ်ႉတၢ်မၤဒုမၤတထံၣ်တမၤဘၣ်တထံၣ်လီၤမီၤနီၤႉက၀ီၤဒ့ပူၤအံၤလၢညါန့ၣ်တၢ်စံၢ်ဃါ(အသိး)တခွးန့ၣ်(၅၀၀)ကၠးခဲအံၤ(၈၀၀)ကၠးလံႉဟုသးနါက့အၦ့ၤထီၣ်အဃိလၢပဂီၢ်န့ၣ်တဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ႉလၢၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိအဂီၢ်န့ၣ်လ့ၤတက့ၤတဘၣ်ဂီၢ်လၢၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါအပူၤကွံာ်ပသဲသၣ်တပီၢ်န့ၣ်(၁၂၀၀)ကၠးခဲအံၤအၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၂၄၀၀)ကၠးဒီးမ့မ့ၢ်ပသဲ၀ါန့ၣ်အပူၤကွံာ်တပီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၆၀၀၀)ကၠးခဲအံၤအၦ့ၤထီၣ်တုၤလၢ(၇၀၀၀)ကၠးလံအသိးမ့မ့ၢ်မိၢ်ဂံာ်သၣ်အဃ့န့ၣ်အပူၤကွံာ်တပီၢ်န့ၣ်အၦ့ၤအိၣ်၀ဲ(၅၅၀၀)ကၠးဘၣ်ဆၣ်ခဲအံၤအၦ့ၤအိၣ်တုၤလၢ(၇၀၀၀)ကၠးညါအဂ့ၢ်န့ၣ် ကျးကစၢ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤကဟဲလီၤအဂီၢ်ခီဖျိကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးသိၦ့ၤထီၣ်အဃိ တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤအဘူးအလဲစ့ၢ်ကီးအၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အသိးခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်တအိၣ်အါအါလၢၤဘၣ်အဃိဆါတၢ်တန့ၢ်အါအါလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကျးကစၢ်လၢအိၣ်ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ခဲအံၤန့ၣ်ကျဲပံးလၢတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးလီၤႉဒ်သိးဒီးစိၤလၢညါမီၤနီၤႉနကဆှၢတၢ်လီၢ်တတီၤဒီးတတီၤန့ၣ်ၦၤအိၣ်ခိးတြီနၤလၢကျဲပူၤႇဘၣ်မံတ့ၢ်တသီတၢ်ဆၢကတီၢ်ဆဲးခံမီၤနီၤႉလၢခံတခါန့ၣ်သိၦ့ၤထီၣ်ႇၦၤစိာ်ထီၣ်စိာ်လီၤတၢ်အဘူးအလဲနါက့အၦ့ၤထီၣ်လီၤႉအဃိန့ၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤနါက့အၦ့ၤထီၣ်လီၤႉၦၤဟဲၦ့ၤအီၣ်တၢ်နါက့လီၤစှၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ်မီၤနီၤႉအပူၤကွံာ်နဆါမ့န့ၢ်တကလီၢ်န့ၣ်ခဲအံၤဆါန့ၢ်က့ၤထဲယဲၢ်ကလးကၠးလီၤႉတၢ်အိၣ်သးနးထီၣ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤအတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံအဃိဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်အီၣ်တၢ်အီတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါသိစ့ၢ်ကီးအၦ့ၤထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိကီၢ်ပယီၤပူၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၤစှၤအဃိကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်နုာ်လီၤခူသူၣ်၀ဲဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤလၢကျဲအဘိဘိလၢအတဖိးသဲစးဘၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ