Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဟူးဂဲၤအါထီၣ်အဃိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိလၢအလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ဆၢဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ်က့ၤဆူအဟံၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဟူးဂဲၤအါထီၣ်အဃိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိလၢအလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ဆၢဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ်က့ၤဆူအဟံၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်

592
0
Photo: CJ

လါယူၤလံ ၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲစှၤသီအတီၢ်ပူၤခီဖျိသုးမီၤစိရိၤမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါဟူးဂဲၤအါထီၣ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤတကပၤအဃိၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိလၢအလဲၤဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်ဒီး လဲၤစံၣ်အိၣ်တစိၢ်တလီၢ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤက့ၤဆူအဟံၣ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံးသ၀ီတဖၣ်လၢအမ့ၢ်သ့ၣ်ဘီဘိႇဘျၢၣ်ဒိၣ်ႇအူကြ့ၣ်ထၣ်ႇ၀ၣ်မံၤထၣ်သ၀ီၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိအဂၤ(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်အံၤအိၣ်ကဒုဒံးအသးဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤဒီး ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤသီခါဖၠၣ်ႇပနံာ်ဒၢး(ကိၤဒီၤ)လီၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အူကြ့ၣ်ထၣ်သ၀ီဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအံၤတဂၤစံး၀ဲ“ခဲအံၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤမီၤလံၤခၠဲသ၀ီသီခါဖၠၣ်ႇမီကထါႇပနံာ်ဒၢး(ကိၤဒီၤ)လီၢ်တစိၢ်တလီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကဒုအလီၢ်ႇဂီၤလ့ၤယိၤသီခါဖၠၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဘုခ့ကျီးႇၦၢ်ပူၤအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်(၂၀၀၀)ဘျဲၣ်ညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အံၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲအံၤန့ၣ်ၦၤအိၣ်ဒီဒူၣ်ညါအဃိအီၣ်အီအိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ႉအဲၣ်ဒိးက့ၤအိၣ်လၢကစၢ်လီၢ်ကစၢ်ကျဲလီၤႉဖဲမဟါန့ၣ်ကၠီၣ်တဲၣ်သုးမၢၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိတဖၣ်က့ၤကဒါဆူဂီၤလ့ၤႉတဲ၀ဲလၢတၢ်ဒုးမ့ကဲထီၣ်န့ၣ်ဟဲစံၣ်ထီၣ်ကဒါႉသ၀ီလၢအဂၤတဖၣ်ခီန့ၣ်က့ၤတဘူၣ်ဒံးဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးဟီၣ်က၀ီၤ(၃)တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးမၤအါထီၣ်သုးဂံၢ်ဘါအါအါဂီၢ်ဂီၢ်လၢမၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံးဟီၣ်က၀ီၤပူၤအသိး ပယီၤသုးအဂၤ(၃၀၀)ဘျဲၣ်ဟဲဆ့ၣ်နီၤဆီလီၤသးအိၣ်၀ဲလၢ လ့က့ၣ်ကိာ်လီၢ်က၀ီၤဖလူကၠိကရၢၢ်ပူၤႇဖလူဖါနကီၤသီခါဖၠၣ်ဒီးၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအဟံၣ်ပူၤတနီၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကစီၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံႇကီးတရံးႇမၠၣ်၀တံၣ်ႇဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်အဃိသ၀ီအဖျၢၣ်(၁၀၀)ဘျဲၣ်လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ႇကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်ႇဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပျီပူၤဟဲအါထီၣ်အဃိကမျၢၢ်သံဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ