Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်တဖီၣ်ၦၤလၢအၦ့ၤဆါကသံၣ်မူၤဘှီးဘၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်တခီဖီၣ်မၤအီၣ်စ့လၢၦၤသူတၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်

တၢ်တဖီၣ်ၦၤလၢအၦ့ၤဆါကသံၣ်မူၤဘှီးဘၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်တခီဖီၣ်မၤအီၣ်စ့လၢၦၤသူတၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်

1120
0
Photo: CJ

လါယူၤလံ ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးႇကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ် သ၀ီတဖၣ်အပူၤ ၦၤလၢအၦ့ၤဆါကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်အံၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တဖီၣ်ဟံးန့ၢ်အရ့ဘၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်တခီဖီၣ်မၤအီၣ်စ့လၢၦၤသူကသံၣ်မူၤဘှီးဖိသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ် ကၠိၤဘါသ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲ“မ့မ့ၢ်ၦၤဆါကသံၣ်မူၤဘှီးႇဟံၣ်လၢအဆါကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်န့ၣ် အ့အ့ဆ့ဆ့လီၤႉၦၤလၢအဆါကသံၣ်ကသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တဖီၣ်၀ဲဘၣ်ႉမ့မ့ၢ်ဖိသၣ်လၢအသူ၀ဲတဖၣ်န့ၣ်ဖီၣ်၀ဲႉမ့၀ံၤမၤပျံၤမၤဖုးဃ့အီၣ်၀ဲစ့ဃ့အီၣ်လီး၀ဲႉဃ့အီၣ်၀ဲအကလီၢ်(၁၀)ႇ(၁၅)ကလီၢ်ႇအကလီၢ်(၂၀)၀ံၤပျၢ်လီၤက့ၤ၀ဲႉနမ့က့ၤတဲန့ၣ်တီၢ်မၤဒၢၣ်မၤလီၤ၀ဲ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကတီၢ်ခဲအံၤလၢကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ်အပူၤသုးမီၤစိရိၤအတၢ်ပၢတၢ်ပြးလီၤၦီၢ်၀ဲလံဒီး ခီဖျိတၢ်ဘျၢ သဲစးတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိကဘၣ်လဲၤပာ်ဂံၢ်ပာ်ဘါက့ၤတၢ်ကရၢကရိမနုၤလဲၣ်မးတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ်ဒီးခီဖျိတၢ်ဖီၣ်ဃ့အီၣ်စ့လၢသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်အအိၣ်ဒ်အံၤအဃိသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဆှၢထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆူကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အဘူးတံၢ်ပုၢ်၀ဲၢ်အအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိၤဘဲၤသ၀ီဖိိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၢ်မတဂၤအစိကမီၤအိၣ်ႇမ့ၢ်ဘၣ်ပျံၤမတဂၤႇမ့ၢ်ဘၣ်လဲၤဃ့မတဂၤတၢ်မၤစၢၤလဲၣ်န့ၣ်တသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ်ႉသီခါနါက့မၤစၢၤသ၀ီတသ့လၢၤဘၣ်ႇသးၦၢ်တအိၣ်ႇ(BGF)ဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖၣ်လီၤထုးထီၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီအမံၤမံၤဒီးလီၤဂာ်ဒ်သိးကွၢ်လၢအဲၣ်ဒိးမၤမၤသ့လံဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉနမ့အဲၣ်ဒိးအိၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်န့ၣ်နကဘၣ်ရ့ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ႇသူၣ်ဘီၣ်သးၢ်အမိအပါလၢအိၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်မၢအဒံၣ်အဖိလဲၤထီၣ်အိၣ်က့ၤလၢ(ယိၤကီၢ်)ကစၢၢ်ခိၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠိၤဘဲၤသ၀ီဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ကီးတရံးႇကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ်ဒူသ၀ီတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ဒီၣ်ဖၠၤ၀ီႇသကီၣ်ကမၤႇ ကၠိၤဘဲၤႇခၠီဖျါႇနဘူႇဒီၤလါႇမၠၣ်ပတဲၤႇဖယါကိသ၀ီတဖၣ်အပူၤတၢ်စိာ်ဆါသူကသံၣ်မူၤဘှီးဟဲအါထီၣ်၀ဲအသိး လၢကြုၢ်တုကီၢ်ဆၣ်ကလံၤစိးကါနံၤသ၀ီႇကီၣ်ဘ့ႇကီၣ်ပီၣ်ဒီးကီၣ်ကၠဲၣ်သ၀ီတလၢၤကလုာ်ဒူၣ်လီၢ်က၀ီၤတကပၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီး ၦၤလၢအစိာ်ဆါရၤလီၤကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီးတလၢၤလၢအဆဲးလီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတဖၣ် ဟံးန့ၢ်အရ့တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဒီးဖီၣ်မၤအီၣ်စ့ထဲလၢၦၤသူတၢ်ဖိသးစၢ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၣ်ဘ့လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“လၢညါခါန့ၣ်ၦၤဖီၣ်မ့ချုးန့ၣ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤလၢပၢၤကီၢ်အစုပူၤႇမ့မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ခီဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်လၤကပီၤခိၣ်ဖးမီၤနီၤႉခဲအံၤတမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်လၢာ်ဘၣ်ႉဖီၣ်ကသံၣ်ႇမ့ချုး၀ဲတဖျၢၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲတကလီၢ်ႇမ့ချုးခံဖျၢၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ခံကလီၢ်ႉမ့ချုး၀ဲဒီတဘိၣ်န့ၣ်ဃ့အီၣ်၀ဲလၢအကလီၢ်လၢအဆံအကယၤညါလီၤႉမ့မ့ၢ်ဟံၣ်လၢအဆါကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်ခီန့ၣ်တဖီၣ်၀ဲဘၣ်ႇဒူသ၀ီပူၤနါက့တမ့ၢ်ထဲလၢဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတကးလၢၤဘၣ်ႉဘၣ်ပျံၤဃုာ်ဒီးၦၤလၢအဘၣ်ထွဲရ့လိာ်သးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်ဘ့ႇကီၣ်ပီၣ်တလၢၤကလုာ်ဒူၣ်ဒူသ၀ီတဖၣ်အပူၤန့ၣ် တလၢၤ၊ကညီကရူၢ်ကရၢလၢအဆဲးလီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအၦၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲအကလုာ်ကလုာ်ဒီးသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံကသံၣ်မူၤဘှီးႇတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံလၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤမၤဘူၣ််မၤပွဲႇမၤမုၢ်နံၤဒိၣ်မုၢ်နံၤထီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်ဆီလီၤဃုာ်၀ဲဒီး(အၤ၀ၤဒ့)တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ဒီးတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်လၢတဖိးသဲစးႇတၢ်မၤမုာ်လၤတၢ်လၢတအိၣ်ဒီးလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်အီၣ်ကျးတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အံၤသုးမီၤစိရိၤဟ့ၣ်အခွဲးလၢကမၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ