Home တၢ်ကစီၣ် သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအလီၢ်

သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအလီၢ်

274
0

လါယူၤလံ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၃)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်တခီဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိအိၣ်တၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဖၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်တစိၢ်တလီၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံအိၣ်တၢ်လီၢ်တတီၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်မူၤမူၤနီၢ်နီၢ်အံၤဒီးခီဖျိဟဲခးလီၤတၢ်အဃိတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်အိၣ်သးခီတၢ်တသ့ၣ်ညါ၀ဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တဲ၀ဲလၢအဟဲခးလီၤ၀ဲဖဲ ၉ နၣ်ရံၣ်တီတီန့ၣ်မီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်တၢ်အိၣ်သးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးခီန့ၣ်ပတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်ႉ ပဆဲးကျိးသံကွၢ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ခီန့ၣ်တဲ၀ဲလၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်ႉခီဖျိလၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်မၤဘံဘူတချုးဘၣ်ဃိယတဆဲးသံကွၢ်အီၤတၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်ႉဟဲခး၀ဲခီန့ၣ်ဟဲခး၀ဲဒီး(ဟဲလံခီပတၢၣ်)မီၤနီၤႉခဲအံၤကဘီယူၤတဘ့ၣ်န့ၣ်က့ၤထီၣ်ဆူတၢ်ဖီခိၣ်တကပၤမီၤနီၤႉလၢတၢ်ဖီခိၣ်တကပၤန့ၣ်နါက့အိၣ်ဒီး(IDP)လီၢ်တခါစ့ၢ်ႉမ့ၢ်ကလဲၤခးလီၤကဒီးဖဲန့ၣ်ဧါတသ့ၣ်ညါဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢၦၤ(IDP)ဖိအိၣ်တၢ်လီၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲအဆိကတၢၢ်တဘျီဒီးဟဲခးလီၤ၀ဲ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဒိးန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်လၢကလံၤသုးမုၢ်လၢအိၣ်တီအူတကပၤန့ၣ်ကဘီယူၤယူၤထီၣ်ကဒီး(၃)ဘ့ၣ်လံအဂ့ၢ်န့ၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ