Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်စူၤစှၤအဃိၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ဟဲအါထီၣ်

ခီဖျိတၢ်စူၤစှၤအဃိၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်တၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ဟဲအါထီၣ်

142
0

လါအီကူး ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တနံၣ်အံၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်လီၢ်အါတီၤအပူၤခီဖျိတၢ်စူၤစှၤ၀ဲအဃိ ၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ဟဲအါထီၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤမၤအီၣ်ဘုလၢတၢ်စူၤခါတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ဖဲလါယူၤႇလါယူၤလံဒီးလါအီကူးအကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဖှံလီၤဘုချံ၀ံၤထဲးထီၣ်သူၣ်ကဒါ၀ဲအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် တနံၣ်အံၤခီဖျိတၢ်စူၤစှၤအဃိ ၦၤတနီၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကသူၣ်ဘုအဂီၢ်တဖၣ်ခီဖျိဘၣ်ထၢနုာ်ထံလၢစံာ်ပူၤအဃိတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့အိၣ်၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤမၤအီၣ်ဘုဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်နဘူသ၀ီၦၤထူစံာ်ဖိစီၤအီၤပဲၤစံး၀ဲ“ဘၣ်သူၣ်ဘုအဆၢကတီၢ်ဒုဘၣ်လံႉခီဖျိလၢစံာ်ပူၤန့ၣ်ထံတအိၣ်ဘၣ်အဃိတၢ်ကီမီၤနီၤႉတၢ်စူၤခါနါက့လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီးတၢ်ကိၢ်ခါအကတီၢ်လီၤထံတအိၣ်ဘၣ်ႉခဲအံၤဘၣ်နိထီၣ်စဲးဘၣ်ထၢနုာ်လီၤထံလၢစံာ်ပူၤ၀ံၤမးသူၣ်န့ၢ်မီၤနီၤႉလၢကမၤၦဲၤထံအဂီၢ်နါက့သိၦ့ၤလၢာ်ကဒီးဖဲန့ၣ်ႉသိၦ့ၤထီၣ်အဃိတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်ႉၦၤကညီနါက့လီၤဘှံးႇစ့နါက့လၢာ်အါ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤထူစံာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢကသူၣ်ဘုအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်ထၢနုာ်၀ဲထံလၢစံာ်ပူၤတနံၤန့ၣ်လၢာ်၀ဲစ့(၃၀၀၀၀)ကၠးဘျဲၣ်ညါဒီးၦၤလၢအကျိၣ်အစ့အိၣ်မၤ၀ဲန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ထၢနုာ်လီၤထံသူၣ်၀ဲဘုဘၣ်ဆၣ် တနီၤန့ၣ်ခီဖျိကျိၣ်စ့တဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်အဃိ တသူၣ်ဖျး၀ဲဘုလၢၤဘၣ်ဒီးအိၣ်ခိး၀ဲလၢတၢ်ကစူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ထံတအိၣ်ဘၣ်အဃိသူၣ်လီၤတၢ်မုၢ်တၢ်ဘိတသ့ဘၣ်ႉကသူၣ်ဘုအဂီၢ်ထံတအိၣ်ဘၣ်အဃိၦၤမၤအီၣ်ဘုတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ခိး၀ဲတၢ်ကစူၤဆံးယံၤလဲၣ်လီၤမီၤနီၤႉလၢကထၢနုာ်လီၤထံလၢစံာ်ပူၤအဂီၢ်နါက့ကဘၣ်တွံၢ်ဃီၤထံစ့ၢ်ကီးယံၤႉမ့၀ံၤ(ဒးစံၣ်)နါက့အၦ့ၤထီၣ်အဃိမၤတန့ၢ်ဘၣ်ႉထံတအိၣ်ဘၣ်နမ့သူၣ်န့ၣ်ကဘၣ်က့ၤထဲၣ်ကဒါစံာ်ခံ၀ီသၢ၀ီညါလီၤႉနထဲၣ်မ့၀ံၤမးနသူၣ်သ့လီၤႉစံာ်တက့န့ၣ်နမ့ထဲၣ်အီၤန့ၣ်သိ(ဒံၤစဲၤ)လၢာ်၀ဲဒၣ်တကၤလၤညါႉထံတန့ၢ်မၢ်မၢ်ဘၣ်အဃိတနံၣ်အံၤတမ့ၢ်လၢဘုကဂ့ၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်ကူးသ၀ီဖိ စီၤဘိဘိၤလၢအသူၣ်ဖျးအီၣ်ဘုအံၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါခီဖျိဘၣ်ထၢနုာ်လီၤထံလၢစံာ်ပူၤအဃိၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ခိး၀ဲမုၢ်နၤမုၢ်ဆါဒီး ဘုလၢတၢ်သူၣ်ဃာ်၀ဲ၀ံၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးခီဖျိထံတအိၣ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤဘၣ်အဃိဘုတဖၣ်ဒိၣ်ထီၣ်တချ့အါအါဘၣ်ဒီးဟးဂီၤ၀ဲအါမးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤတၢ်အိၣ်သးဒီးတနံၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဘုအဃိဘုဟးထီၣ်ကလီၤစှၤ၀ဲအသိးခီဖျိတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့အါထီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဘုအံၤအဃိနံၣ်လၢကဟဲဟုသးအၦ့ၤကထီၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်တယးကွၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးဒူသ၀ီတနီၤလၢတၢ်ဒုးကဲအပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤနါစိၤကျိဖးဒိၣ်အဃိၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်လဲၤမၤၦဲၤထံလၢစံာ်ပူၤတချုးလၢာ်ဘၣ်အသိး ခီဖျိမူခိၣ်တစူၤဘၣ်အဃိဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အစံာ်လီၢ်ၦဲၤလီၢ်ဒီးဘုဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤထူစံာ်ဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအိၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်ၦ့ၤအီၣ်၀ဲဟုသးလၢအိၣ်ဟဲလၢတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီဖိတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်အီၣ်၀ဲဟုသးလၢအအိၣ်ဟးထီၣ်ဖဲလီၢ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ