Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်သးလီၤပလိာ်အီၣ်ထီၣ်လၢ(DKBA)ဒီး(KNU)ကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးႇတၢ်သးလီၤပလိာ်တနီၤတလီၤပလိာ်သးဒီးကရၢအတၢ်ပာ်သးဘၣ်အဂ့ၢ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်စံး

တၢ်သးလီၤပလိာ်အီၣ်ထီၣ်လၢ(DKBA)ဒီး(KNU)ကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးႇတၢ်သးလီၤပလိာ်တနီၤတလီၤပလိာ်သးဒီးကရၢအတၢ်ပာ်သးဘၣ်အဂ့ၢ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်စံး

1092
0

လါအီကူး ၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(KNU)ဒီးတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်သးလီၤပလိာ်အိၣ်ထီၣ်လၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအံၤတၢ်သးလီၤပလိာ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲမဟါလါအီကူး ၃ သီ တၢ်မၤခံခီခံကပၤဒုးယၤခိၣ်နၢ်ဘၣ်ထွဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါလါအီကူး ၃ သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) အသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၤနံၤဃုာ်ဒီး(KNLA)ခိၣ်နၢ်တနီၤဒီး(DKBA)အသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤစတံတီခိၣ်ရိၣ်မဲ(DKBA)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးတခါဒီး တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်လၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဃုာ်ဒီးတၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(DKBA)လီၢ်ခၢၣ်သးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ပၢဆှၢသုးမူဒါခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤစွ့ၤ၀ၣ်စံး၀ဲလၢ “တၢ်ကိးထံၣ်လိာ်သးဒီးၦၤန့ၣ်တၢတပတီၢ်န့ၣ်ဖုသုးခိၣ်ကျၢၢ်စီၤကၠီၤနံၤဒီးသုးခိၣ်ကျၢၢ်စီၤစတံလၢပအိၣ်တကပၤအံၤန့ၣ်အ၀ဲဆဲးလီၤ၀ဲႉသနါက့န့ၣ်တၢ်ပနီၣ်(စံ)တအိၣ်ဘၣ်ႉတၢ်ပနီၣ်(စံ)တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်သနါက့န့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်ပနီၣ်တခါလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်၀ံၤဒ်တၢ်သးလီၤပလိာ်လၢအဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲအသိး လၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအဂီၢ် ကထီထီၣ်န့ၢ်၀ဲခံခီခံကပၤတၢ်ဖီလာ်သုးဖိသံၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ပနီၣ်တခါတကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါဘၣ်ဃးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်တလါအံၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်ခံခီခံကပၤခိၣ်နၢ်ကထိၣ်ဃူဘှါရှဲ၀ဲဒီးခံခီခံကပၤကထံၣ်လိာ်သးတလါတဘျီအဂ့ၢ်န့ၣ်ပာ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ပနီၣ်တခါန့ၣ်ခီဒုန့ၣ်ဒ်သိးတၢ်ဖီလာ်သုးဖိဒၣ်လဲာ်သုတတဲဆါလိာ်သးတဂ့ၤန့ၣ်ၦၤသးၦၢ်တဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲမူဒါလီၤႉအကဘၣ်မၤ၀ဲတၢ်ပနီၣ်တခါႉတၢ်ပနီၣ်တခါအံၤဒ်သိးအီႉႉနၤနါက့တဒူၣ်ဃီလီၤမၢၤႉနၤခိၣ်ဖၢၣ်ဘီနၤကီၢ်သူလ့ၤအတအိၣ်လၢၤဘၣ်မီၤနီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤစွ့ၤ၀ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်ဆၢတဲာ်တၢ်သးလီၤပလိာ်အိၣ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးကထူးသံကွံာ်လံာ်လၢအထုးထီၣ်တ့ၢ်ဃာ်၀ဲလၢ(DKBA)အဖီခိၣ်(၁/၉၄)လံာ်အံၤဒီးတကီၢ်ခါခဲအံၤဒ်သိးဒုၣ်ဒါအတၢ်ထီၣ်ဒုးကကတၢၢ်ကွံာ်အဂီၢ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်အိၣ်လၢကလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးသုးကီၣ်ကးဒီးတၢ်ထိၣ်ဃူမ့တလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်ဘၣ်သုးမ့ဟဲအါထီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဃုာ်ဒီးတၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်အံၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးသးလီၤပလိာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်မၤနီၣ်မၤဃါလၢအရၤလီၤလၢအီၤလါပူၤအံၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်တၢ်သးလီၤပလိာ်(၅)ထံၣ်အကျါလီၢ်ခံကတၢၢ်တခါလၢအမ့ၢ်ဒ်သိးဒုၣ်ဒါတၢ်ထီၣ်ဒုးကကတၢၢ်ကွံာ်အဂီၢ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်တၢ်ဆၢတဲာ်အိၣ်လၢကထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤဒီးတၢ်ထိၣ်ဃူမ့တလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်ဘၣ်ပယီၤသုးမ့ဟဲထီၣ်မၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အံၤလ့ၤတက့ၤတလီၤပလိာ်အသးဒီး(DKBA)အတၢ်ပာ်သးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိစီၤစတံက့ၤထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤမ့မ့ၢ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဘၣ်ထွဲသုးဂ့ၢ်၀ီတဖၣ် တအဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အပဲာ်ထံနီၤဖးနီတမံၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်တၢ်က့ၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်အံၤကြၢးကဲထီၣ်သးဖးယံၤလံဒီးတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးလၢတၢ်မၤ၀ဲခဲအံၤစ့ၢ်ကီးအလီၢ်အိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ(KWO)နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် နီၢ်ကညီဖီဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“အကြၢးကဲထီၣ်သးဖးယံၤလံဧဲၢ်ႉမဟါကၢၤ(Statement)တဘ့ၣ်နါက့ဂ့ၤဒုဂ့ၤနါက့နမ့ဒွးလၢကျၢၤသူၣ်ကျၢၤသးဒုကျၢၤသူၣ်ကျၢၤသး၀ဲလဲၣ်နီၤႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်အကြၢးကဲထီၣ်သးဖးယံၤလံမီၤႉၦၤကညီတကြၢးအိၣ်ဒ်အံၤဘၣ်ဒီးၦၤထံၣ်လိာ်သးအိၣ်ထဲခိၣ်နၢ်လီၤဒၢးမၤတၢ်ဆၢတဲာ်သ့ခဲလၢာ်ဒုကြၢးလၢတၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤလၢာ်ဆီလံမီၤနီၤႉပကွၢ်တကျၢၤသူၣ်ကျၢၤသးဘၣ်စံးတၢ်ခီန့ၣ်ပထံၣ်လိာ်သးလံန့ၣ်ကက့ၤထိၣ်ဃူတဲသကိး၀ဲဒံးႉအဖီခိၣ်မးတအိၣ်နီတဂၤလၢၤဒၢးထံၣ်လိာ်သးထဲခိၣ်နၢ်လဲလဲလီၤႉအဃိန့ၣ်ယဲယထံၣ်လၢမၤန့ၢ်၀ဲလံမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်အ၀ဲစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ(၁၉၉၄)နံၣ်အခါဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)အံၤထုးဖးကွံာ်အသးလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအပူၤဒီး လဲၤပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး(နအဖ)သုးမီၤစိရိၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲ(၂၀၀၉)နံၣ်န့ၣ်(နအဖ)သုးမီၤစိရိၤပျိာ်လဲက့ၤအ၀ဲသ့ၣ်ဆူသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)တနီၤဒီး တနီၤန့ၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်က့ၤ၀ဲဒ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)အသိးအံၤန့ၣ်လီၤႉ