Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်ဒီးကးတံၢ်ကွံာ်အူကြ့ၣ်ထၣ်ကျဲဖးဒ့ဒီးထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢမ့ဟးထီၣ်က့ၤန့ၣ်ကခး၀ဲ

ပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်ဒီးကးတံၢ်ကွံာ်အူကြ့ၣ်ထၣ်ကျဲဖးဒ့ဒီးထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢမ့ဟးထီၣ်က့ၤန့ၣ်ကခး၀ဲ

778
0

လါအီကူး ၂၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ကလံၤထံး ဆိၣ်စံမၠဲၣ်–အူကြ့ၣ်ထၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲမုၢ်ခိၣ် အူကြ့ၣ်ထၣ်ကျဲဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးလီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤအိၣ်ကးတံၢ်ဃာ်ကျဲအိၣ်ကတီၤထီၣ်သးလၢကမၤ၀ဲဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီး ထုးထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကလုၢ်လၢမ့ဟးထီၣ်က့ၤလီၤန့ၣ်ကခး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကျးကစၢ်လၢအိၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤဖဲန့ၣ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“ဂီၤလ့ၤကျဲဒီတဘိ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)တကပၤန့ၣ်ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲအသိးလၢသ့ၣ်ဘီဘိႇဆိၣ်စံမၠဲၣ်ႇအူကြ့ၣ်ထၣ်တုၤလၢဂီၤလ့ၤန့ၣ် သုးကလၢၤလၢအိၣ်တြဲၤအိၣ်ခိးတၢ်လီၢ်ကျဲကပၤတဖၣ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲမီၤနီၤႉလဲၤလၢကျီးပူၤဘုခ့ကျီးပူၤတန့ၢ်နီတဆဲးဘၣ်ႇမ့ၢ်နါဟူၦၤကညီကလုၢ်ႇ(ထွ့ၤလၤ)ကလုၢ်န့ၣ်ခးပိၢ်ထီၣ်ကျိခးစိ၀ဲလီၤႉကျဲဒီတဘိန့ၣ်တဒုးလဲၤၦၤနီတဂၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်ဒ်အံၤအဃိကစၢၢ်ခိၣ်သ၀ီလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကလဲၤၦ့ၤတၢ်လၢဂီၤလ့ၤတကပၤဒီးကလဲၤဖံးမၤတၢ်လၢကျီးပူၤအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကျးကစၢ်တဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံပယီၤသုးနုာ်လီၤမၤဒုးယၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(သုးက့ ၆)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤန့ၢ်၀ဲ(၈)လါဘျဲၣ်လံဒီးခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၉၀ႇ၂၉၁)ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိထၢဖှိၣ်မၤနီၣ်စရီအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိလၢအိၣ်သူမှဲကျိကၢၢ်နံၤဒီတကျိၤဒီးကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢကဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒီးတုၤလၢခဲအံၤလိၣ်ဘၣ်ဒံး၀ဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢမၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တုၤလၢခဲအံၤပက့ၤအိၣ်လၢဂီၤလ့ၤ(ယပၣ်)ဟံၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်လီၢ်တဘူၣ်ဒံးဘၣ်ႉဘၣ်အိၣ်စိဖဲဂီၤလ့ၤယိၤကီၢ်ပူၤဘုခ့ကျီးသ့ၣ်ခိၣ်အဟံၣ်တစိၢ်တလီၢ်မီၤနီၤႉခီဖျိပယီၤသုးဆီလီၤသးအိၣ်ဒံးအဃိကလဲၤမၤဘုခ့ကျီးဒီးမၤတသ့ႇစ့ဒၢးတအိၣ်ႉမ့မ့ၢ်လၢအီၣ်အီခီန့ၣ်ၦၤမ့ဟဲနီၤလီၤၦၤမးပအီၣ်ဘၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ဂီၤလ့ၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကမှံတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တလါအံၤလါအီကူး ၁ သီတုၤလၢ ၂၀ သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA(သုးက့ ၆)စုတီၤအဖီလာ်ဒီး ပယီၤသုးႇသုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ(၃၃)ဘျီဒီးဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၄၈)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၈၀)ဂၤန့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါအီကူး ၂၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ