Home တၢ်ကစီၣ် မီၣ်လမၠဲၣ်–မၠၣ်၀တံၣ်မ့ၣ်အူကျိၤဟးဂီၤအဃိမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်(၃)ဘ့ၣ်ပူၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၅၀)ထံၣ်ဘၣ်တၢ် ကီတၢ်ခဲ

မီၣ်လမၠဲၣ်–မၠၣ်၀တံၣ်မ့ၣ်အူကျိၤဟးဂီၤအဃိမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်(၃)ဘ့ၣ်ပူၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၅၀)ထံၣ်ဘၣ်တၢ် ကီတၢ်ခဲ

616
0
Photo: CJ

လါအီကူး ၂၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲလါအီကူး ၂၀ သီအနံၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံးအ့ရှါကျဲမုၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဒီးပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤဒီး ဖဲန့ၣ်ကီၤနွဲၣ်ဒီးအၤကလီၤသ၀ီဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်ခီဖျိမီၣ်လမၠဲၣ်–မၠၣ်၀တံၣ်မ့ၣ်အူတၢၣ်ဟးဂီၤအဃိ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်(၃)ဘ့ၣ်ပူၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၅၀)ဃၣ်ဃၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အခါခီဖျိမီၣ်လမၠဲၣ်–မၠၣ်၀တံၣ်(၂၃၀ kv)မ့ၣ်အူတၢၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၂)တၢၣ်ဒီး မ့ၣ်အူတဟဲဘၣ်န့ၢ်၀ဲတနွံဘျဲၣ်လံအဃိမၠၣ်၀တံၣ်ႇကီးတရံးႇကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်(၃)ဘ့ၣ်ပူၤသ၀ီ(၅၀)ဖျၢၣ်ဃၣ်ဃၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ်လီၤႉ

ကမျၢၢ်လၢအိၣ်မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲ“ၦၤတဲလၢမ့ၣ်အူဟဲတညီလၢၤဘၣ်ႉမ့ၣ်အူတၢၣ်လၢကစၢၢ်ခိၣ်တဖၣ်န့ၣ်ၦၤဘှီမ့ၣ်အူဖိလၢအိၣ်မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်လဲၤဘှီ၀ဲတဘူၣ်ဘၣ်ႉၦၤဘၣ်ယိၣ်လၢၦၤကခးၦၤလဲၤဘှီမ့ၣ်အူဖိတဖၣ်ဒီးၦၤပျံၤလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဃိမ့ၣ်အူကဟဲကဒါအဂီၢ်တလီၤတံၢ်ဘၣ်ႉခဲအံၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်န့ၣ်တၢ်လီၢ်လၢအသူယိၤကီၢ်မ့ၣ်အူတဖၣ်န့ၢ်ကိညၢ်ဒံးႉၦၤလၢအဟံမ့ၣ်အူလၢကီၢ်ပယီၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကသူထံႇကသူမ့ၣ်အူႇကသွီလီတဲစိဂံၢ်မီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်လၢကီးတရံးႇကြုၢ်တုႇနိၣ်တကီသ၀ီတကပၤန့ၣ်နးဒိၣ်ဒီးတစဲးႉသူတၢ်တန့ၢ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မ့ၣ်အူတၢၣ်လၢအဟးဂီၤတဖၣ်အံၤသုးမီၤစိရိၤအစုတီၤဖီလာ်မၠၣ်၀တံၣ်မ့ၣ်အူ၀ဲၤကျိၤကဘှီ၀ဲဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢပယီၤသုးဒီးဟီၣ်က၀ီၤ(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢကဘှီမ့ၣ်အူတၢၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“မ့ၣ်အူတဟဲကသွီလီတဲစိအဂံၢ်နါက့တသ့ႉၦၤလၢအိၣ်ဒီးမ့ၣ်အူစဲးတဖၣ်ဒုသွီ၀ဲလီတဲစိအဂံၢ်ႇ(Power bank)ႇဒးမံလၢဟံၣ််သ့မီၤနီၤႉတၢ်လီၢ်တနီၤန့ၣ်ဟ့ၣ်ဒုးသွီကလီ၀ဲလီၤႉမ့ၢ်အဘှီမ့ၣ်အူဧါႇမ့ၢ်မ့ၣ်အူကဟဲဆံးယံာ်လဲၣ်တၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်အကလုာ်ကလုာ်အဃိမ့ၣ်အူကဟဲကဒါဆံးယံာ်လဲၣ်ဒုတလီၢ်တံၢ်ဘၣ်ႉခဲအံၤနသွီလီတဲစိအဂံၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဟ့ၣ်(၅၀၀)ကၠးႇ(Power bank)တဖျၢၣ်န့ၣ်(၁၀၀၀)ကၠးႇ(၂၀၀၀)ကၠးညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးမ့ၣ်အူဟးဂီၤလၢမၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံး–နိၣ်တကီ–ကြုၢ်တုကျဲဒီတကျိၤဒီးသ၀ီတဖၣ်အပူၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၂၀ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးဒီး(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ်မ့ၣ်အူတၢၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၂)တၢၣ်အံၤအဖီခိၣ် တၢ်ကစီၣ်လၢဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသုးမီၤစိရိၤတဖၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်လၢဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဟဲမၤပိၢ်ဖးမၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်မ့ၣ်အူတၢၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ်ဒ်ကီးတရံးလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိးန့ၣ်ပယီၤသုးခီၣ်သုးရ့ၣ်(ခလရ–၉၇)သုးရ့ၣ်လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤအံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အလီၢ်အဃိ မ့ၣ်အူတၢၣ်ဘၣ်၀ဲဒီးကျိဖးဒိၣ်ဒီးဟးဂီၤ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ