Home တၢ်ကစီၣ် သးစၢ်တၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢၣ်တဲသကိးတရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ သးစၢ်ဟဲထီၣ် (၁၅၀) ဘဲၣ်

သးစၢ်တၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢၣ်တဲသကိးတရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ သးစၢ်ဟဲထီၣ် (၁၅၀) ဘဲၣ်

493
0

လါအီကူး ၂၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ကလံၤထံး လီၤပၣ်သ၀ီအပူၤ ဖဲမဟါလါအီကူး ၂၈ သီအနံၤန့ၣ်တၢ်မၤ၀ဲသးစၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ သးစၢ်ဟဲထီၣ်၀ဲအဂၤ(၁၅၀)ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘျီ၀ဲအံၤလါဖါသ၀ီကရူၢ်လါဖါသ၀ီႇကီၣ်စဲၤဒီးပနွဲၢ်ကျါသ၀ီသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒီးဒ်သိးသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်ကသ့ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်လိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်လၢကြၢးအိၣ်ကတီၤထီၣ်သးတဖၣ်ကသ့ကတီၤ၀ဲအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ဖိတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ပညိၣ်ခီန့ၣ်သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်မနုၤလဲၣ်ႉတၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤပကဘၣ်အိၣ်ကတီၤမၤအီၤဒ်လဲၣ်ဒီးဒ်သိးသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သ့ဆိမိၣ်တၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးပူၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်ပမၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဘျီ၀ဲအံၤအပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးလၢတၢ်မၤ၀ဲထဲတသီအတီၢ်ပူၤအံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ဃးခိၣ်နၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ်အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးႇသးစၢ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးႇတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးႇတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤဒီးကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ