Home တၢ်ကစီၣ် (၂၀၂၁)ပဒိၣ်မါရှါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ်ၦၤဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢဒူသ၀ီကညီကမျၢၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံအီကဆှီအဂီၢ်အံၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ

(၂၀၂၁)ပဒိၣ်မါရှါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ်ၦၤဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢဒူသ၀ီကညီကမျၢၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံအီကဆှီအဂီၢ်အံၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ

772
0

လါအီကူး ၁၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

(၂၀၂၁)နံၣ်အဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါရှါလါဖါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤစီၤသ့ဂ့ၤမုၢ်လၢအဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢကီၢ်ဆၢဒီးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံအီလၢအကဆှီအဂီၢ်အံၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲမဟါလါအီကူး ၁၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

စီၤသ့ဂ့ၤမုၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲ(Water for Every Child-Myanmar)ကရူၢ်တၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးမူဒါခိၣ်တဂၤ တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးကညီကၠိဖိၦာ်ဘျးစဲကရူၢ်(KSNG)ကရၢဖိလီၢ်လံၤတဂၤန့ၣ်လီၤႉအ၀ဲဘၣ်တၢ်ဃုထၢတ့ၢ်စ့ၢ်ကီးအီၤလၢအၣ်စံၣ်ယၣ်တၢ်ဆီတလဲမူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤသးစၢ်ခိၣ်နၤတဂၤအသိးဒီး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးၦၤဟူးဂဲၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤတၢ်ဒ်သိးကညီကီၢ်စဲၣ်ႇကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒူသ၀ီတဖၣ်ဒီး ကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံလၢအကဆှီအဂီၢ်တဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်အလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤပဒိၣ်မါရှါအဖိခွါစီၤစ့စ့ဖါစံး၀ဲလၢ“ပအဲၣ်ဒိးလၢကညီသးစၢ်တဖၣ်ကဟူးဂဲၤအါထီၣ်မီၤနီၤႉလၢပၦၤကလုာ်တ၀ၢပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇလၢတၢ်ကရၢကရိပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤပလိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ၦၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်မီၤနီၤႉၦၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ဒီးကြၢးအိၣ်ဒီးတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါမၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်သးလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးမ့ၢ်ဂ့ၤႇလၢၦၤတ၀ၢမ့ၢ်ဂ့ၤႇတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မ့ၢ်ဂ့ၤအသနၢၣ်ခဲလၢာ်မီၤနီၤႉကပၣ်ဃုာ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ကရၢကရိအပူၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှါလါဖါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤ၀ဲလံာ်တၢ်လၤကပီၤဃုာ်ဒီးအမဲရံၣ်ကၤစ့(၄၀၀၀)ဒီၣ်လၣ်ဒီးတၢ်ကဟ့ၣ်လီၤခိၣ်ဖးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါအီကူး ၁၂ သီ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲ(၇၂)၀ီတ၀ီ ကညီဒီကလုာ်မၤထူရၤမုၢ်နံၤလၢအဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲဖဲဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးအဖီခိၣ်စီၤသ့ဂ့ၤမုၢ်စံး၀ဲ“ပခိၣ်ပနၢ်ပကၠီပနီသ့ၣ်တဖၣ်ပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤ၀ဲပတၢ်မၤဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤမီၤနီၤႉသးခုဒီးဘၣ်သးမုာ်ဖးဒိၣ်လီၤႉကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဆီၣ်တခူထီၣ်ၦၤလၢပသးဆူၣ်မၤတၢ်လၢခါဆူမဲာ်ညါအဂီၢ်မီၤနီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှါလါဖါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤတၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲသးစၢ်လၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲဟူးဂဲၤမၤတၢ်လၢကညီဒီကလုာ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ႇကူၣ်သ့ႇၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ႇခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တၢ်အိၣ်ကၢဒီးလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤလၢအတကွၢ်လီၤနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးဘၣ်အသိးကဘၣ်မ့ၢ်သးစၢ်(၃၅)နံၣ်ဆူဖီလာ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ(၂၀၀၈)နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် မဲၢ်ဆီး၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် ၦၤစိာ်ကျိဖိလၢတၢ်တသ့ၣ်ညါအမံၤခံဂၤဟဲခးသံ၀ဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤပဒိၣ်မါရှါလါဖါန့ၣ်လီၤႉဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံလၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်မၤလၤကပီၤက့ၤပဒိၣ်မါရှါလါဖါဒီးအမါနၣ်ကၠ့ၤစွ့ၤအံၤအဂီၢ်အဖိမုၣ်ဖိခွါလၢအမ့ၢ်စီၤစ့စ့ဖါႇနၣ်ဘွါဘွါဖါႇနၣ်စိၤယၤဖါဒီးစးလိၣ်ဖါသ့ၣ်တဖၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉပဒိၣ်မါရှါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤတၢ်စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ(၂၀၀၈)နံၣ်ဒီးတုၤလၢ(၂၀၂၁)ခဲအံၤန့ၣ်ၦၤသးစၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးအံၤအိၣ်၀(၁၄)ဂၤလံန့ၣ်လီၤႉ