Home တၢ်ကစီၣ် ကညီဖိလၢအတုၤအိၣ်ယူရပၤထံကီၢ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်(EU)လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီ

ကညီဖိလၢအတုၤအိၣ်ယူရပၤထံကီၢ်တဖၣ်ဃ့ထီၣ်(EU)လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီ

783
0
(EKN chairperson Nan Kyi Aye)

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲ(European Karen Network)လၢအတုၤအိၣ်ယူရပၤထံကီၢ်တဖၣ်အံၤ ဃ့ထီၣ်၀ဲယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်(EU)လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီအဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဃ့ထီၣ်၀ဲဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပဃ့ထီၣ်(ယူရပၤ)ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဟံးန့ၢ်ၦၤစိာ်ဆါစုက၀ဲၤဂ့ၢ်၀ီဒီးသုးမီၤစိရိၤဂ့ၢ်၀ီလၢအသီမီၤနီၤႉသိဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢထံကီၢ်ပၢ၀ဲတဖၣ်ဃုာ်ဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်စဲးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဆီၣ်ထွဲကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢသုးမီၤစိရိၤအဂီၢ်တဖၣ်အံၤတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲဒီးဟံးန့ၢ်ဂ့ၢ်၀ီမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲ ကရၢခိၣ် နါကၠံၤအ့ စံး၀ဲလၢလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါကီၢ်ပယီၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤအဖီခိၣ်အံၤယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်က့ၤခီၣ်ဆၢတဖၣ်လဲၤအသးဃၢဒိၣ်မးအဃိသးဟးဂီၤဒိၣ်မးဒီးမ့မ့ၢ်ယူၤက့ၤႇအမဲရံၣ်ကၣ်ဒီးခဲနဒၣ်ထံကီၢ်အတၢ်ဟံဂ့ၢ်၀ီလၢအသီတဖၣ်အံၤဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤ၀ဲတပယူာ်ဃီဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်ထံကီၢ်တဖၣ်ခီန့ၣ်စးထီၣ်ဖဲ(၂၀၂၂)လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤန့ၣ် တပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢတၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီအသီအပူၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်(EKN)လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအံၤမၤသံမၤ၀ီ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိႇမၤပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်ႇဖီၣ်ထၢနုာ်လီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်လၢဃိာ်ပူၤလၢတဖိးသဲစးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤမၤ၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးဒီးယူရပၤတၢ်ဘျၢသနူပူၤအိၣ်ဃာ်၀ဲလၢကမၤစၢၤတၢ်ကပတုာ်ကွံာ်သုးမီၤစိရိၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးအစ့တၢ်ဟဲနုာ်ႇကပတုာ်ကွံာ်သုးစုက၀ဲၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်သနူပူၤအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်ဘျၢသနူအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်အံၤတအိၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (EKN)သဃဲၤကရၢခိၣ် နၣ်ဟဲၤလ့ၤဘူထူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်သိးထံကီၢ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးကန့ၢ်အဂီၢ်န့ၣ်ပ၀ဲကညီကလုာ်ဒီးကီၢ်ပယီၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အံၤဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်၀ဲဒၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူဒီးခွဲးယာ်သဘျ့တဖၣ်လီၤႉအဲၣ်ဒိးဃ့ထီၣ်ယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်(EU)မ့တမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ကရၢဖိထံကီၢ်တဖၣ်တသ့ဖဲအသ့ကဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်စုက၀ဲၤႇတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်လၢသုးမီၤစိရိၤအဂီၢ်တဖၣ်အံၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲသုးမီၤစိရိၤမၤတၢ်ဆီတလဲအတီၢ်ပူၤအခါအ၀ဲသ့ၣ်သူ၀ဲဒၣ်ကဘီယူၤလၢအၦ့ၤဃာ်၀ဲတဖၣ်ႇကျိဖးဒိၣ်လၢလဲၤတၢ်ယံၤတဖၣ်ဒီးပညိၣ်ခးလီၤ၀ဲဆူကညီကီၢ်စဲၣ်ဒူသ၀ီႇကၠိဒီးကသံၣ်ဒၢးတၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲဒၣ်(၃၇၀ႇ၀၀၀)ဘျဲၣ်လံဒီးၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်၀ဲလၢၦၢ်ပူၤကစၢၢ်ကလိကျါန့ၣ်လီၤႉလၢန့ၣ်အမဲာ်ညါထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢအဟံၣ်အဃီတအိၣ်လၢၤဘၣ်အိၣ်၀ဲ(တကကွဲၢ်)ဘျဲၣ်ညါဒီးဘၣ်ဃးၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်ဟံးဂ့ၢ်၀ီတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ယူရပၤကညီၦာ်ဘျးစဲ(European Karen Network-EKN)ကရူၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတခါလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကမၤဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ဃုာ်ဒီးကီၢ်ပယီၤတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်(page)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ