Home တၢ်ကစီၣ် ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံပိာ်မုၣ်လၢအက့ၤဟံတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဂၤဘၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်သံ

ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံပိာ်မုၣ်လၢအက့ၤဟံတၢ်အီၣ်တၢ်အီတဂၤဘၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်သံ

789
0
Photo: CJ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ််စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၃) မူကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤ ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဘၣ်၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံပိာ်မုၣ်တဂၤလၢ အက့ၤဟံးအီၣ်တၢ်လၢသ၀ီပူၤအံၤဒီးသံကွံာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကမျၢၢ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိနီၢ်သူလ့ၤဖီလၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ(၄၆)နံၣ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(တီၤစူၣ်)သ၀ီဒီး ခီဖျိပယီၤသုးနီဟးထီၣ်၀ဲအဃိအ၀ဲသုးအလီၢ်လဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢသ၀ီချၢ၀ံၤအလီၢ်ခံဖဲအဟဲက့ၤဟံတၢ်အီၣ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်၀ဲဒီးကျိဖးဒိၣ်သံ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီကရူၢ်အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“အ၀ဲက့ၤဟံအီၣ်ဘုသးလၢသ၀ီပူၤမီၤနီၤႉကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢသ၀ီချၢအဃိဘၣ်ဖဲအကဟဲက့ၤဟးထီၣ်လၢသ၀ီချၢအခါန့ၣ်အဘၣ်၀ဲဒီးကျိဖးဒိၣ်မီၤနီၤႉလၢညါတဘျီန့ၣ်ခီဖျိပယီၤသုးနီဟးထီၣ်ကွံာ်သ၀ီဖိတဖၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်လဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ချၢလၢအဘူးဒီးသ၀ီမီၤနီၤႉဒ်ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဂီၤပူၤအသိးလီၤအခီၣ်ကပၤန့ၣ်အိၣ်ဒီးဟုသးထၢၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အခါန့ၣ်တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အသိးပယီၤသုး(ခမရ-၃၅၁)သုးရ့ၣ်လၢအိၣ်(နၣ်သၤကွ့)တိၤအံၤခးလီၤနါစိၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ဆူ(တီၤစူၣ်)သ၀ီပူၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီအခါန့ၣ် ပယီၤသုးလၢအနုာ်လီၤအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲလီၢ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်အံၤ ကိးဖှိၣ်၀ဲမူကီၢ်ဆၣ်ပူၤ(တမၤခီ)ဒီး(တီၤစူၣ်)သ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီးမၢ၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢသ၀ီပူၤဒီးတဲပျံၤ၀ဲလၢမ့တဟးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်ကဒွဲၣ်အူအီၣ်၀ဲသ၀ီႇကခးသံကမျၢၢ်အဃိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢသ၀ီပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢမူကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ်သ၀ီအဖျၢၣ်(၄၀)ဘျဲၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲသ၀ီကိးဖျၢၣ်ဒဲးညါဒီးတနီၤန့ၣ်ဖဲပယီၤသုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတအိၣ်ဘၣ်အခါအ၀ဲသ့ၣ်က့ၤဟံအီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢသ၀ီပူၤအဃိအ၀ဲသ့ၣ်တိနိၣ်ဒီးပယီၤသုးတၢ်ဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးပိာ်မုၣ်လၢအက့ၤဟံအီၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢသ၀ီပူၤတဂၤဘၣ်၀ဲဒီးပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်သံ၀ဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ