Home တၢ်ကစီၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤတၢ်ထုးထီၣ်ဃာ်တၢ်ကလုၢ်လၢဟါခီတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်န့ၣ်ၦၤအါထီဘိ

ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤတၢ်ထုးထီၣ်ဃာ်တၢ်ကလုၢ်လၢဟါခီတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ် ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်န့ၣ်ၦၤအါထီဘိ

647
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဃာ်တၢ်ကလုၢ်လၢမုၢ်နၤခီတဘၣ်ဟးထီၣ် တၢ်ချၢဘၣ်အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် လၢကီးတရံးက၀ီၤဒ့(၇) တတါအူ တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်န့ၣ် ၦၤအါ၀ဲကိးမုၢ်နၤဒဲးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်ဃာ်တၢ်ကလုၢ်လၢမုၢ်နၤခီတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဟးထီၣ်ၦ့ၤအီၣ်တၢ်လၢတၢ်ချၢလၢမုၢ်နၤခီတဖၣ်န့ၣ်ပယီၤသုးမၤပျံၤမၤဖုးဃ့အီၣ်လီး၀ဲစ့အိၣ်ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်န့ၣ်ၦၤအါ၀ဲကိးမုၢ်နၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူးအခါဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအထီဒါသုးမီၤစိရိၤအံၤနုာ်လီၤခး၀ဲကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်တၢ်လီၢ်(၂)တီၤကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံသုးမီၤစိရိၤထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်မၤအါထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢမုၢ်နၤခီတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢမုၢ်နၤခီတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်တၢ်အိၣ်သးအံၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲ“အ၀ဲသ့ၣ်ထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢမုၢ်နၤခီတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်အံၤန့ၣ်ကမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢၦၤဂ့ၤဖိအဂီၢ်လီၤႉယဆိမိၣ်တပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဘျၣ်ႇၦၤဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ဖိတဖၣ်ဘၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်အိၣ်ဒ်အံၤအဃိကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအလုၢ်ဒိၣ်ၦ့ၤဒိၣ်လီၤမၢ်၀ဲဒီးတၢ်ဟးဟုၣ်ဆဲးကဲးဟဲအိၣ်ထီၣ်အဃိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်၀ဲလၢၤလၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ကီးတရံးလီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ထုးထီၣ်တၢ်ကလုၢ်လၢမုၢ်နၤခီတဘၣ်ဟးထီၣ်တၢ်ချၢဘၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်လၢမုၢ်နၤခီန့ၣ်ပျဲ၀ဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်အိးထီၣ်အဃိတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအလုၢ်ဒိၣ်ၦ့ၤဒိၣ်ႇဆဲးကဲးတဖၣ်လီၤမၢ်၀ဲလၢမုၢ်နၤခီကဲထီၣ်သးတလီၢ်လီၢ်လီၤႉယကၠီဟံၣ်ကပၤတံတဂၤန့ၣ်အပာ်ဆဲးကဲးလၢအဟံၣ်ပူၤၦၤဟဲဟုၣ်အတၢ်လၢမုၢ်ဆါခီလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤလၢတၢ်ကလဲၤဆူက၀ီၤဒ့(၇)တတါအူဒီးယီၢ်ကိာ်ကျဲကပၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒီးတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်တဖျၢၣ်ဒီးတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်၀ဲအံၤတၢ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲတချုးလၢသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤဒံးဘၣ်အခါလံၤလံၤလံဒီးအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ၀ဲညၣ်တၢ်လိာ်ကွဲႇအၣ်ကလိၣ်ႇတၢ်ဒုးတဖှံဆီႇကၤစံၤနိၤဒီးတၢ်ဒိဖဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒဲးဒီးၦၤဟဲဂဲၤလိာ်ကွဲအါ၀ဲကိးမုၢ်နၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲစှၤလါအတီၢ်ပူၤအံၤလၢကညီကီၢ်စဲၣ်မၠၣ်၀တံၣ်ႇလူၢ်ပျဲၢ်ႇဖၣ်အၣ်ဒီးကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်ဟဲအါထီၣ်အဃိဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအိၣ်လၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီအပူၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ