Home တၢ်ကစီၣ် ကျိချံၦာ်သၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်၀ဲလၢတၢ်ထီၣ်ဒုးကျ့းပယီၤသုးကလၢၤအပူၤတဖၣ်(KNU)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

ကျိချံၦာ်သၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်၀ဲလၢတၢ်ထီၣ်ဒုးကျ့းပယီၤသုးကလၢၤအပူၤတဖၣ်(KNU)ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

922
0
Photo: KNU

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ကလံၤထံး ဖဲမဟါန့ၣ်တၢ်နုာ်လီၤခး၀ဲကျ့းပယီၤသုးကလၢၤဒီး ကျိချံၦာ်သၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်အီၤလၢသုးကလၢၤပူၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲတနံၤအံၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးရ့ၣ် ၁၈ ဒီး တီနီၢ်သုးကျိၤ(SOG)သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤခးမၤန့ၢ်ကွံာ်၀ဲပယီၤသုးခီၣ််ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၅၇)သုးကလၢၤလၢ အအိၣ်ဖဲကျ့းသ၀ီပူၤအံၤလံန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်သုးကလၢၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်တၢ်မၤန့ၢ်၀ဲ RPG‚ BA 100 ကျိဖးဒိၣ်အပျီႇစဲးလးႇ AK‚ MAS sniper‚ MA4.MAK‚MA1‚MA3‚MA5ဒီး MG3 ကျိတဖၣ်ဃုာ်ဒီး MA အဒၢႇ 9MM‚ 16 အဒၢႇ sniper အဒၢႇ 60 MM‚ 73 MM‚ 40 MM‚BA109 စုကွံာ်မ့ၣ်ပိၢ်ႇ73 ဘျါအ့ၣ်ဘိႇ စဲးလးချံႇAK အဒၢႇစဲးကတိၤတၢ်ႇလီတဲစိႇ ကပစ(5.56)ႇဒီး(MA5)အချံတဖၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါတၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်သုးမီၤစိရိၤအသုးကလၢၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးတကပၤသံ၀ဲ(၇)ဂၤဒီးတၢ်ဖီၣ်သမူန့ၢ်၀ဲပယီၤသုးလၢအဘၣ်ဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: KNU