Home တၢ်ကစီၣ် တမ့ၢ်တၢ်ထၢသုးသီဘၣ်ဒီးမ့ၢ်ဒၣ်လၢကဒီသဒၢလီၤက့ၤဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်(BGF)စံး၀ဲ

တမ့ၢ်တၢ်ထၢသုးသီဘၣ်ဒီးမ့ၢ်ဒၣ်လၢကဒီသဒၢလီၤက့ၤဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်(BGF)စံး၀ဲ

766
0
Photo: CJ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဒူသ၀ီပၢၤကီၢ်သုးအံၤတမ့ၢ်ဘၣ်ကဲသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)သုးဘၣ်ဒီး မ့ၢ်ဒၣ်လၢတၢ်ကဒီသဒၢလီၤက့ၤဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် BGF နီၣ်ဂံၢ်(၂)သုးဟီၣ်က၀ီၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကၠၤအ့စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၂၃ သီအခါ လၢလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ သုးမီၤစိရိၤအစုတီၤဖီလာ်ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤဒီး မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဒီးဒူသ၀ီလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး၀ံၤအလီၢ်ခံလၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ဂၢၤကီၢ်သုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲလၢကဘၣ်ကဲ(BGF)သုးအံၤမ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးလီၤဒီးကတီၢ်ခဲအံၤလၢကီၢ်စဲၣ်အပူၤခီဖျိတၢ်ဟုၣ်တၢ်ဘျၣ်ဟဲအါထီၣ်အဃိမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ကတီၤသးလၢကဒီသဒၢလီၤက့ၤဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် BGF နီၣ်ဂံၢ်(၂)သုးဟီၣ်က၀ီၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကၠၤအ့စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခိၣ်နၢ်တဂၤမးတတဲဃာ်၀ဲလၢကဘၣ်ကဲ(BGF)သုးႇကဘၣ်ထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိဘၣ်ႉဘၣ်ဆၣ်မ့အဲၣ်ဒိးဒီသဒၢဒူသ၀ီအဂီၢ်ဒုသ့မီၤနီၤႉတၢ်အံၤခီန့ၣ်ပကစၢ်သးမ့ပၣ်မးလီၤႉသးမ့တပၣ်ဘၣ်န့ၣ်ၦၤတမၤန့ၢ်ဆူၣ်ဘၣ်ႉယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲယလဲၤထီၣ်ကရူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒံးႉယတနၢ်ဟူတၢ်ဖီခိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်တဲ၀ဲဘၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးကမျၢၢ်တဖၣ်အခါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ(BGF)စံးလီၤတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲလၢဒ်သိးကညီကမျၢၢ်တဖၣ်ကပၢၤဃာ်က့ၤနီၢ်ကစၢ်လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီးကတီၢ်ခဲအံၤထံၣ်ဘၣ်လၢကညီသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်သူၦ့ၤဆါကသံၣ်မူၤဘှီးဟဲအါထီၣ်အဃိဒ်သိးသးစၢ်တဖၣ်သူကသံၣ်မူၤဘှီးသုတဟဲအါထီၣ်လၢဒူသ၀ီပူၤလၢၤတဂ့ၤဒီးတၢ်ကဒီသဒၢလီၤက့ၤဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိစီၤကၠၤအ့စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးဖဲတၢ်တနံၤန့ၣ်ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်တဒုးသ့ၣ်ညါဆိဃာ်၀ဲဘၣ်အဃိဒူသ၀ီကရူၢ်သးၦၢ်တဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ်တဟဲထီၣ်၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤဘၣ်ဒီးၦၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စှၤကိာ်ဖိဟဲထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သးစၢ်လၢလဲၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“သ၀ီသးၦၢ်တဲ၀ဲလၢယၤမးယတသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဒံးဘၣ်ႉခီဖျိအတသ့ၣ်ညါစိ၀ဲဘၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်အၦၤဟဲကိးအဃိဘၣ်လဲၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီဃီလီၤႉလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်(BGF)ခိၣ်နၢ်ပၣ်ဒီဒူၣ်ညါႉတဲလီၤ၀ဲအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်အိၣ်မ့ဃူအိၣ်မ့့ဖိးႇဒီသဒၢလီၤက့ၤဒူသ၀ီဒီးအလီၢ်မ့အိၣ်န့ၣ်လဲၤထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိလၢအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်ဒ်န့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးကညီကမျၢၢ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လဲၤကရၢကရိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါလီၤဒီးဖဲအပူၤကွံာ်လါလၢကညါအခါစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢတၢ်ဒီသဒၢဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်ဒီးဒုးထီၣ်၀ဲသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်လၢအိၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်လၢသုးတၢ်သိၣ်လိ၀ံၤအလီၢ်ခံဆှၢထီၣ်၀ဲဆူခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)စီၤဒူဒူၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤအသိးန့ၣ်ယထံၣ်လၢ (BGF)အံၤအလီၢ်အိၣ်လၢကလဲၤကရၢကရိကမျၢၢ်တဖၣ်မီၤနီၤႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်အၦၤသံလၢတၢ်မဲာ်ညါန့ၣ်အါမီၤနီၤႉမ့ဘၣ်တဲန့ၣ်ကိး၀ဲဒၣ်သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်ႇဒုးထီၣ်၀ဲသုးတၢ်သိၣ်လိႉတဲ၀ဲခီလၢကဘၣ်မၤလၢသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်လီၤႉအနီၢ်နီၢ်ခီန့ၣ်ဆှၢထီၣ်၀ဲလၢ (သုးက့ ၅)ႇ မ့၀ံၤသံဘၣ်ဒိအိၣ်မီၤနီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်တဲ၀ဲလၢဒူသ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်ဒီးဆှၢထီၣ်၀ဲသးစၢ်တဖၣ်ဆူတၢ်မဲာ်ညါအဃိဒူသ၀ီကမျၢၢ်တဖၣ်အတၢ်နာ်အီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်စှၤလီၤမီၤနီၤႉလၢတၢ်န့ၣ်အဃိယဲယထံၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ဟဲလီၤကရၢကရိကမျၢၢ်ဒ်အံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်သ၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကညီသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ကထၢဆူၣ်သုးအဃိသးစၢ်တဖၣ်လဲၤထီၣ်ဃုဖံးဃုမၤတၢ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ