Home တၢ်ကစီၣ် တီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤပယီၤသုးခး၀ဲဟံၣ်လၢမ့ၣ်အူကပီၤလၢမုၢ်နၤခီတဖၣ်

တီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤပယီၤသုးခး၀ဲဟံၣ်လၢမ့ၣ်အူကပီၤလၢမုၢ်နၤခီတဖၣ်

699
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် တီၤကၠၤအ့သ၀ီအပူၤ စးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးခး၀ဲဟံၣ်လၢအနိထီၣ်မ့ၣ်အူစဲးလၢမုၢ်နၤခီတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် တီၤကၠၤအ့သ၀ီအပူၤန့ၣ် ပယီၤသုးတဟ့ၣ်အခွဲးလၢသ၀ီဖိတဖၣ်ကသူမ့ၣ်အူဘိဖးထီႇကအိးထီၣ်မ့ၣ်အူစဲးတဖၣ်ဘၣ်ဒီးဘၣ်အိၣ်လၢတၢ်ခံးကျါကိးမုၢ်နၤဒဲးဒီးဟံၣ်လၢအနိထီၣ်မ့ၣ်အူစဲးတဖၣ်တနံၤန့ၣ်ပၢၤကီၢ်သိလ့ၣ်ဟးဆှၣ်၀ဲတၢ်(၃)ဘျီ၀ံၤခးနါစိၤ၀ဲကျိအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“စးထီၣ်ဖဲလါထီၣ်အသီ ၁၀ အနံၤန့ၣ်ဟံၣ်လၢအမၤကပီၤမ့ၣ်အူတဖၣ်န့ၣ် ပယီၤသုးခးပိၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးကျိမီၤနီၤႉဖဲမဟါနါက့ပၢၤကီၢ်သိလ့ၣ်တခိၣ်ဟဲဆှၣ်တၢ်လၢယဟံၣ်မဲာ်ညါအိၣ်(၃)ဘျီညါႉတဲ၀ဲလၢယနိထီၣ်မ့ၣ်အူစဲးႇတဲ၀ဲလၢပၢၤကီၢ်တဲဃာ်လၢအိးထီၣ်မ့ၣ်အူစဲးတန့ၢ်ဘၣ်ႉ ဟံၣ်လၢအမ့နိထီၣ်မ့ၣ်အူစဲးတဖျၢၣ်လၢ်လၢ်န့ၣ်ပၢၤကီၢ်သိလ့ၣ်ဟဲလၢၦၤအိးထီၣ်မ့ၣ်အူစဲးအဟံၣ်ဒီးပၠးလီၤ၀ဲအစိအကမီၤမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ

လၢတီၤကၠၤအ့သ၀ီကျဲဒီတဘိန့ၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဆီလီၤတြဲၤအိၣ်ခိးတၢ်လီၢ်အိၣ်၀ဲ(၁၇)တီၤညါဒီး တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢကရူၢ်သုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတလီၢ်လီၢ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး လၢကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် တီၤကၠၤအ့သ၀ီတကပၤန့ၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်သနါက့ခီဖျိပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်လူၢ်လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကီးတရံး၀့ၢ်အံၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ သ၀ီပူၤဃိၣ်တဖၣ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးဒံးန့ၣ်လီၤႉ