Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ သီခါဘၣ်ဒိတပါဒီးဃိၣ်ႇဟံၣ်ဃီတဖၣ်ဟးဂီၤ

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ သီခါဘၣ်ဒိတပါဒီးဃိၣ်ႇဟံၣ်ဃီတဖၣ်ဟးဂီၤ

752
0
Photo: CJ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ သီ မုၢ်နၤခီ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူတီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤတကပၤအဃိသီခါဘၣ်ဒိ(၁)ပါအသိး ဃိၣ်ဒီးဟံၣ်ဃီဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဟီၣ်က၀ီၤဖဲန့ၣ်အပူၤခံခီခံကပၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်လူၢ်လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲကီးတရံး၀့ၢ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အထံၣ်(၄၀)ဃၣ်ဃၣ်ဆူတီၤကၠၤအ့သ၀ီတကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိသ၀ီပူၤသီခါဘၣ်ဒိ၀ဲ(၁)ပါဒီးဟံၣ်ဃီႇဃိၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအါမး အဂ့ၢ်န့ၣ် တီၤကၠၤအ့လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ကျိဖးဒိၣ်လူၢ်လၢအိၣ်ကီးတရံး၀့ၢ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢတီၤကၠၤအ့သ၀ီပူၤႉခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်အကလုၢ်သီဖးဒိၣ်ညါႉခးလီၤ၀ဲဖဲမုၢ်နၤခီ(၁)နၣ်ရံၣ်တုၤလၢ(၄)နၣ်ရံၣ်တခီညါမီၤနီၤႉဘၣ်၀ဲဒၣ်ဃိၣ်ႇဘၣ်ဃုာ်၀ဲသီခါ(၁)ပါႉမ့မ့ၢ်သ၀ီဖိဘၣ်ခီဒုပတနၢ်ဟူဒံးဘၣ်ႉသ၀ီပူၤဟံၣ်ဘၣ်ဒိဟးဂီၤဒီဒူၣ်ညါႉခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဖျၢၣ်ဖးအါညါႉကအိၣ်အထံၣ်(၄၀)ဘျဲၣ်ညါႇမ့မ့ၢ်သီခါလၢအဘၣ်ဒိတပါန့ၣ်ၦၤဆှၢအီၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢအိၣ်သ၀ီပူၤတဖၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒီးတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟးဂူာ်ဟးဂီၤလၢသ၀ီပူၤတၢ်အိၣ်သးလီၤတံၢ်လီၤဆဲးခီတၢ်တသ့ၣ်ညါ၀ဲဒံးဘၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်တုၤလၢခဲအံၤက့ၤလၢသ၀ီပူၤတဘူၣ်ဒံး၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤလၢကိတဲၤ(၉ တုိင်)သ၀ီဒီးတီၤကၠၤအ့သ၀ီကျဲဒီတကျိၤန့ၣ်စ့ၢ်ကီးသုးခိး ကီၢ်ဆၢ(BGF)ဆီလီၤ၀ဲတြဲၤအိၣ်(၁၇)တီၤညါအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၁၅ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးကလၢၤလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲ(လဲၤ၀ၣ်)အံၤတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးဒီးကလံၤစိးသ၀ီတဖၣ်အပူၤအဃိ ယီၤကိၣ်သ၀ီဖိဘၣ်ဒိ(၃)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဖိသၣ်တဂၤကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးဒံးန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ