Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်လီၢ်လၢ(DKBA)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်လီၢ်လၢ(DKBA)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

868
0
Photo: CJ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ပယီၤသုးနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်လီၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤဂီၤလ့ၤဒီးဆိၣ်စံမၠဲၣ်တကပၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးတၢ်ဒုးကဲထီၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ပယီၤသုးလၢအနီၣ်ဂံၢ်ကအိၣ်အဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(၀ၣ်မံၤထၣ်)မုၢ်နုာ်သုးကလၢၤဒီးနုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်ဆူ(DKBA)တၢ်ပၢဂီၤလ့ၤႇဆိၣ်စံမၠဲၣ်တကပၤဒီးတၢ်ပညိၣ်လၢကမၤရှဲလဲခးသဂၢၢ်၀ဲ(Cobra)သုးကျိၤဒီးကဒိၣ်စိ၀ဲသ့ၣ်ဘီဘိသုးကလၢၤဒီးဖလူ–ဂီၤလ့ၤကျဲဒီတကျိၤအဂ့ၢ်န့ၣ်(Cobra)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢသုးကျိၤခိၣ်–၂ စီၤကီၢ်စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ခဲအံၤလၢလ့ဂီၤဒုတတုၤဒံးဘၣ်ႉနါက့ယဆိမိၣ်(DKBA)မ့ပျဲန့ၢ်အီၤဒုကဟဲတုၤဧါသၢၣ်ႉအတၢ်ပညိၣ်ဒုကဟဲအိၣ်က့ၤသ့ၣ်ဘီဘိသုးကလၢၤဒီးဖလူ–ဂီၤလ့ၤကျဲတဘိအံၤကပၢဆှၢ၀ဲဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉ ယဆိမိၣ်မ့ဟဲတလၢလ့ဂီၤဒုကဲထီၣ်လီၤႉဟဲပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်(၁၂၀ မမ)ႇ(၈၁ မမ)ကျိတဖၣ်လၢ သုးခိၣ်စတံ(DKBA)သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်အကပိၤကပၤန့ၣ်အိၣ်မီၤနီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤဒ်ပယီၤသုးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအသိးန့ၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(သိထၣ်ကွ့ၣ်)ဒီးဆိၣ်စံမၠဲၣ်ကျဲခံကပၤလၢာ်ဒီးလီၤဂာ်ဒ်သိးကခးသဂၢၢ်၀ဲအဃိကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)တကပၤအိၣ်ကတီၤထီၣ်သးလံအဂ့ၢ်န့ၣ်စီၤကီၢ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးပယီၤသုးကျိၤဟဲနုာ်လီၤလၢ(DKBA)ဟီၣ်က၀ီၤပူၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဟီၣ်က၀ီၤခိၣ်နၢ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ်ထံၣ်၀ဲလၢတၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး(DKBA)သုးခိၣ်သုးနၢ်အိၣ်၀ဲတနီၤဒီးခီဖျိပယီၤသုးကျိၤဟဲနုာ်လီၤအဃိလ့ဂီၤဒီးဆိၣ်စံမၠဲၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ်(DKBA)ခိၣ်နၢ်တဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပအိၣ်ဖဲအံၤဒုပယီၤသုးတအိၣ်ဘၣ်ႇအိၣ်လၢတၢ်လူၢ်ခိၣ်လၢလ့ၤဂီၤမတၤဧါသၢၣ်ႉအိၣ်လ့ဂီၤစ့ၢ်ႇအိၣ်သ့ၣ်ဘီဘိစ့ၢ်အိၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉအိၣ်၀းကၠီႇအမ့လဲၤထီၣ်ဒုၦၤခးအီၤဧါသၢၣ်ႉကခုၣ်လီၤဒုအိၣ်ပၠၤလဲၣ်ႇအိၣ်လၢကကိၢ်ထီၣ်ခီဧါသၢၣ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ဘၣ်ႉယဆိမိၣ်ကကိၢ်ထီၣ်အါမီၤနီၤႉခဲအံၤလီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤစံၣ်လၢၤလံႉ တနီၤဒုတစံၣ်ဒံးဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် (DKBA)သုးခိၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကျဲလၢပယီၤသုးဟဲနုာ်လီၤဒီတဘိန့ၣ်အိၣ်၀ဲဒီး(DKBA)တၢ်လီၢ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ(KNLA)သုးတၢ်လီၢ်အိၣ်၀ဲတနီၤဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိတၢ်တခးပယီၤသုးလၢအဟဲနုာ်လီၤတဖၣ်ဘၣ်အဃိ(DKBA)ခး၀ဲတသ့ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်(DKBA)သုးခိၣ်တဂၤစံးဘါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: CJ