Home တၢ်ကစီၣ် BGF သုးက့ၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ကဒါက့ၤကၠီၣ်ထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤလၢ (KNLA)ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲအံၤ

BGF သုးက့ၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ကဒါက့ၤကၠီၣ်ထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤလၢ (KNLA)ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲအံၤ

696
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲ ကၠီၣ်ထၣ်ပယီၤသုးလၢၤလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်ပူၤအံၤဒီးကတီၢ်ခဲအံၤသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)က့ၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ကဒါက့ၤ၀ဲလၢသုးကလၢၤပူၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီ မုၢ်နၤခီ ၁၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် KNLA သုးရ့ၣ်(၁၈) ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲကၠီၣ်ထၣ်ပယီၤသုးကလၢၤအံၤန့ၣ်လီၤႉတၢ်ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤ၀ံၤမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးကၠဲးဒိ၀့ၢ်ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၆၁)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဖၣ်ထံၣ်လိာ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤန့ၣ် (BGF)နုာ်လီၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်က့ၤလၢ သုးကလၢၤပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲ ၂၇ သီ မုၢ်နၤခီ ၁၂ နၣ်ရံၣ်အခါန့ၣ် KNLA သုးရ့ၣ် (၁၈) ထီၣ်မၤန့ၢ်ပယီၤသုးကလၢၤမီၤနီၤႉ သုးကလၢၤနါက့ၦၤဒွဲၣ်အူအီၣ်ကွံာ်လံႉဖဲ ၂၈ သီအနံၤန့ၣ် သ၀ီၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးကၠဲးဒိပယီၤသုး(ခမရ–၅၆၁) အံၤကိးထံၣ်၀ဲမီၤနီၤႉဖဲတနံၤအံၤခီန့ၣ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) က့ၤဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ကဒါက့ၤလၢကၠီၣ်ထၣ်သုးကလၢၤလံ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) ထီၣ်မၤန့ၢ်၀ဲဃိၣ်သၢဖျၢၣ်(ဖယါတီၤ)ပယီၤသုးကလၢၤဒီးဖဲန့ၣ်ပယီၤသုးသံ၀ဲဒၣ်(၁၃)အကျါန့ၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲသုးရ့ၣ်ခိၣ်–၂ (၁)ဂၤဒီးမၤန့ၢ်၀ဲကျိချံၦာ်သၣ်တနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်(KNLA)တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁)လါမ့ၤ ၂၉ သီအခါစ့ၢ်ကီး လၢကၠီၣ်ထၣ်သ၀ီအပူၤ ပၢၤကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအိၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်တဖၣ်အံၤဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်တအိၣ်လၢကရၢၢ်ပူၤလၢၤဘၣ်ဒီး ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးဒံးန့ၣ်လီၤႉ

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤကၠီၣ်ထၣ်သ၀ီအပူၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဃုာ်ဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီးတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)သ့ၣ်တဖၣ်ဟူးဂဲၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ