Home တၢ်ကစီၣ် (KNU/KNLA-PC)ဒီး(DKBA)ခိၣ်နၢ်အတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးသုးမီၤစိရိၤခိၣ်နၢ်အဖီခိၣ်တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်

(KNU/KNLA-PC)ဒီး(DKBA)ခိၣ်နၢ်အတၢ်လဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးသုးမီၤစိရိၤခိၣ်နၢ်အဖီခိၣ်တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်

268
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ် ဘၣ်ဃးကညီတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကီၣ်ကး(KNU/KNLA-PC)ဒီး တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လဲၤတုၤ၀ဲဒၣ်လၢန့ၢ်ပၠံၣ်တီၣ်လၢကထံၣ်လိာ်သးဒီးသုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်ခံဘျီတဘျီအဖီခိၣ်အံၤတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢကညီတ၀ၢအပူၤအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီဖိလၢအတုၤအိၣ်(ကိရံယါ)ထံကီၢ်တဂၤစံး၀ဲ“ကဘၣ်လဲၤတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးၦၤလၢအမၤဟးဂီၤထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အံၤအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်ႉယဆိမိၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဃိကလဲၤမၤဘူးအသးလီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲဒ်အံၤဒ်ပမ့ၢ်ကညီကလုာ်တဂၤအသိးမဲာ်ဆှးဒိၣ်မးလီၤႉမ့ဟံ၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်(BGF)အသိးဒုမုၢ်တနံၤန့ၣ်ကဘၣ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်သိၣ်ဃီၣ်အီၤလၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလီၤႉ(မအလ)အံၤထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤဖးဒိၣ်လံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်စံး၀ဲလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်လီၤစိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်ဒီး ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကကတၢၢ်ကွံာ်အဂီၢ်န့ၣ်အ၀ဲအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲကထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးကတိၤလီၤကွဲမုာ်၀ဲဒၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤအခါန့ၣ်လီၤႉ

“ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤပမ့တလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤႉဘၣ်မနုၤအဃိလဲ၊်န့ၣ်(မအလ)အံၤအယိးကဒါဘီ(သ့ၣ်စၤဖီး)လၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိႇထံကီၢ်အဖီခိၣ်အသိးမၤကမၣ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တကးဒံးဘၣ်မၤ၀ဲတုၤလၢထံကီၢ်ကဟးဂီၤလီၤၦီၢ်ညါဒီးအပတီၢ်တုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အံၤအိၣ်ခိးကွၢ်အီၤလံႉ (PC)ဒီး (DKBA)အံၤမ့ၢ်ဆဲးဖီၣ်လိာ်သးစုဒီး(မအလ)ဒုခါဆူညါန့ၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဟံးန့ၢ်အရ့ဒ်(မအလ)အသိးသ့၀ဲလီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်မၤတၢ်အံၤတဂ့ၤလၢကညီကလုာ်အဂီၢ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဂၤလၢအိၣ်ဖၣ်ပူၣ်လီၢ်က၀ီၤပူၤအံၤ ပဲာ်ထံနီၤဖးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ကစီၣ်သန့ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲလၢ(KNU/KNLA-PC)ကရၢခိၣ်–၂ ဒီကထၢၣ်နီၢ်ကပီၤထူတီခိၣ်ရိၣ်မဲ ကရူၢ်ခၢၣ်စးဒီး(DKBA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤစတံ တီခိၣ်ရိၣ်မဲကရူၢ်ခၢၣ်စးအံၤတဖၣ် ကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်ဒီးသုးကီၣ်ကးလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်သးတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဖီခိၣ်အံၤဘၣ်ဃးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတနီၤလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးသုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ပှၤဃုသ့ၣ်ညါထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဖိတဖၣ်အတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖး ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်အတၢ်ကွဲမုာ််အဖီခိၣ်အံၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတကပၤ တတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်အဃိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအိၣ်လၢကလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးသုးမီၤစိရိၤအခိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ ပဒိၣ်စီၤတီနံ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၂၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၂၆ သီတုၤလၢ ၂၈ သီအနံၤ (KNU/KNLA-PC)ကရူၢ်ဒီး လါယူၤ ၁၉ သီတုၤလၢ ၂၁ သီအနံၤ (DKBA)ကရူၢ်တဖၣ်အံၤ အဆိကတၢၢ်တဘျီလဲၤထံၣ်လိာ်သးဒီးသုးမီၤစိရိၤအခိၣ်မ့အီၣ်လဲၣ်ဃုာ်ဒီး သုးမီၤစိရိၤအဒီကလုာ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ထိၣ်ဃူတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ(DKBA)ခိၣ်နၢ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးလၢကထံၣ်လိာ်သးအတီၢ်ပူၤန့ၣ် ခီဖျိပယီၤသုးမီၤစိရိၤအသုးကျိၤနုာ်လီၤဟံးန့ၢ်အလီၢ်လၢ(DKBA)၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤဆိၣ်စံမၠဲၣ်ဒီးလ့ဂီၤသ၀ီပူၤအဂၤ(၃၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အဃိသုးတၢ်ဖ့ၣ်စၢဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်ဒီးဖဲမဟါလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် ခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ