Home တၢ်ကစီၣ် ကတၢၢ်တံာ်(BGF)သုးကလၢၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိဖိသၣ် ၈ နံၣ်သံ(၁)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤ

ကတၢၢ်တံာ်(BGF)သုးကလၢၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိဖိသၣ် ၈ နံၣ်သံ(၁)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤ

266
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၄ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိကတၢၢ်တံာ်သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီးပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်သုးကလၢၤတဖၣ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူဘီကၠိၣ်လဲၤသ၀ီပူၤအဃိ ဖိသၣ် ၈ နံၣ်သံ၀ဲ(၁)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ(၂)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမဟါဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်ပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဘီကၠိၣ်လဲၤသ၀ီပူၤတဖၣ်အံၤဒီးဟီၣ်က၀ီၤကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံကတၢၢ်တံာ်(BGF)ႇပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်သုးကလၢၤအံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အထံၣ်အါမးအဃိတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲ“ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢဟံၣ်ဖီခိၣ်အဃိဖိသၣ်သံမီၤနီၤႉဖိသၣ်လၢအသံတဂၤန့ၣ်အပိာ်ခွါအသးအိၣ်(၈)နံၣ်ဒံးလီၤႉမ့၀ံၤအမိဒီးအနီနါက့ဘၣ်ဒိစ့ၢ်ကီးလီၤႉပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လီၤပျံၤညါခးလီၤ၀ဲအဖျၢၣ်ဖးအါညါ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတၢၢ်တံာ်ပယီၤသုးတဖၣ်အံၤစးထီၣ်ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၆ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်တုၤလၢမုၢ်ထူၣ် ၁၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢဘီကၠိၣ်လဲၤသ၀ီပူၤကအိၣ်လၢအဖျၢၣ်(၂၀)ဘျဲၣ်ညါဒီးတၢ်သံတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်တကးဒံးဘၣ်အမဲာ်ညါ ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘီကၠိၣ်လဲၤသ၀ီပူၤအံၤအိၣ်၀ဲဒီး(BGF)သုးကလၢၤဖိတဖျၢၣ်ဒီးသ၀ီပူၤန့ၣ်ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်၀ဲ(၆၀၀)ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိး(BGF-၁၀၁၃)သုးရ့ၣ်လၢအဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢသုးခိၣ်လၣ်ကၠဲၤဒီးသုးခိၣ်မီၤစိအံၤ အိၣ်ဆိးဟူးဂဲၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ခီဖျိသုးခိၣ်ကၠီၤ၀့တီခိၣ်ရိၣ်မဲ(BGF–၁၀၁၃)သုးရ့ၣ်အံၤ ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢလ့ဖိထၣ်သ၀ီႇပိၤကၤသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိနီၢ်တၢ်ဖိအ့ဒီးစီၤတၢ်ကျိၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ကဲထီၣ်သးဒံးအဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ