Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်ကျဲအသီယံၤထီၣ်အဃိကမျၢၢ်လၢအမၤတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

ခီဖျိတၢ်ကးတံၢ်ဃာ်ကျဲအသီယံၤထီၣ်အဃိကမျၢၢ်လၢအမၤတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

643
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အသီယံၤထီၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအမၤတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၁၅ သီအနံၤ တၢ်နုာ်လီၤခးကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤကဲထီၣ်သးတုၤလၢခဲအံၤန့ၣ် ပယီၤသုးကးတံၢ်ကွံာ်၀့ၢ်ပူၤကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်စ့တၢးအမဲာ်ညါကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံးကလံၤထံး ကမျၢၢ်လၢအမၤတၢ်ဆါတၢ်ၦ့ၤတဂၤစံး၀ဲ “တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်ဖးဒိၣ်ညါလၢကလဲၤၦ့ၤတၢ်လၢ ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်မီၤနီၤႉအ၀ဲသ့ၣ်ကးတံၢ်ဃာ်ကျဲအဃိဘၣ်စိာ်တၢ်ခံဘျီညါတဘၣ်ဂီၢ်ဘၣ်မီၤနီၤႉမ့မ့ၢ်(ကၠၤပါ)ကျဲခီဒုန့ၣ်အိးထီၣ်မီၤနီၤႉကျဲတဘိန့ၣ်ခီဒုယံၤတစဲးဟးထီၣ်က့ၤလီၤတမုာ်အါအါဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိပယီၤသုးကးတံၢ်ကွံာ်၀့ၢ်ပူၤကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိ ကျးဖးဒိၣ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်ဆါတၢ်တန့ၢ်အါအါလၢၤဘၣ်ဒီးၦ့ၤဆါက့ၤပနံာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤစှၤကိာ်ဖိလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကျးဖးဒိၣ်ကစၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“စးထီၣ်ဖဲၦၤကးတံၢ်ကွံာ်ကျဲအလီၢ်ခံန့ၣ်ဆါတၢ်တန့ၢ်တအါအါလၢၤဘၣ်ႉၦၤဟဲၦ့ၤအီၣ်တၢ်ဖိလၢအိၣ်သ၀ီတဖၣ်န့ၣ်ဟဲၦ့ၤအီၣ်က့ၤတၢ်ယံၤယံၤမးတဘျီလီၤႉတၢ်ဖိိတၢ်လံၤၦ့ၤနါက့ထီၣ်ႇတၢ်လုၢ်တၢ်ၦ့ၤတဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်အဃိဟဲက့ၤစိာ်ဆါတၢ်ဖိတၢ်လံၤအါအါတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ႉဘၣ်ဟဲက့ၤစိာ်ဆါက့ၤတစဲးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်ကျးဖးဒိၣ်ကစၢ်လၢအဆါတၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲပယီၤသုးကးတံၢ်ဃာ်ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤကျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်ကိးဃါဆိၣ်ထုး၀ဲကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိလၢအဟးထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒီးပညိၣ်ကျိမၤပျံၤမၤဖုးကမျၢၢ်အိၣ်၀ဲအသိးတဟ့ၣ်နုာ်လီၤကမျၢၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤမၢအက့ၤကဒါလီၢ်ခံအိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ