Home တၢ်ကစီၣ် ဂီၤလ့ၤသ၀ီဖိတဂၤဘၣ်ဒိခီဖျိဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်၀ဲအံၤအဃိ

ဂီၤလ့ၤသ၀ီဖိတဂၤဘၣ်ဒိခီဖျိဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်၀ဲအံၤအဃိ

419
0
Photo: CJ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်ကလံၤထံး ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီ ဂီၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဂီၤလ့ၤလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်၀ဲအံၤအဃိဘၣ်ဒိ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အူကၠီၤသူၤ(၃၉)နံၣ်လၢအိၣ်ဂီၤလ့ၤသ၀ီ(အီၤမ့ၤကလၤ)က၀ီၤဒ့ပူၤအံၤဖဲအကလဲၤကုၢ်သွဲၣ်လးလဲၤလၢကျဲအခါ ခီဖျိအဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်လၢပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်၀ဲအံၤအဃိဘၣ်ဒိ၀ဲအချၢဃံႇအခီၣ်ကံၣ်ဒုၣ်ႇအခိၣ်ႇအနၢ်ကုဒီတဂၤညါအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“အဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်ဖဲတဂီၤအံၤ ၁၁ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အခါန့ၣ်မီၤနီၤႉအ၀ဲအိၣ်လၢ(အီၤမ့ၤကလၤ)က၀ီၤဒ့ႉ အမံၤလၢကၠီၤသူၤအသးအိၣ်(၃၉)နံၣ်ႉဘၣ်ဖဲအကလဲၤကုၢ်သွဲၣ်လးလဲၤလၢကျဲအခါန့ၣ်ဘၣ်၀ဲဒီးမ့ၣ်ပိၢ်မီၤနီၤႉလၢညါန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လ့ၢ်ထီၣ်လ့ၢ်လိၤဖဲတၢ်လီၢ်၀ဲန့ၣ်ထီဘိလီၤႉဘၣ်၀ဲဒၣ်အချၢဃံႇလၢအဖီလာ်တက့န့ၣ်ဘၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉဘၣ်အခိၣ်သၣ်ဃံႇအနၢ်ကုခဲလၢာ်ကအိၣ်အထံၣ်(၂၀)ညါႉအတသံဘၣ်န့ၣ်ခီဖျိလၢမ့ၣ်ပိၢ်အိၣ်ယံၤတစဲးအဃိလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤအူကၠီၤသူၤလၢအဘၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အံၤတၢ်ကူဆါစါယါဘျါအီၤဖဲဂီၤလ့ၤသ၀ီ ကမျၢၢ်ကသံၣ်ဒၢးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှး ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၅၅၅)လၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲမီခံသ၀ီအံၤ (KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ သုးကျိၤ(၂)ကျိၤအသုးကျိၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စါယူၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးစးထီၣ်ဒိးလီၤ၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်လၢသ၀ီအခိၣ်အဃၢၤဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် (KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“KNLA နါက့တဲဃာ်သ၀ီဖိတဖၣ်လၢသ၀ီလၢပယီၤသုးအိၣ်န့ၣ်တဘၣ်လဲၤဘၣ်ႉ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်န့ၣ်အကြၢးဒုးသ့ၣ်ညါသ၀ီဖိတဖၣ်မီၤနီၤႉလၢညါခါန့ၣ်ပယီၤသုးဒိးလီၤဃာ်မ့ၣ်ပိၢ်ဒ်အံၤတအိၣ်ဘၣ်ႉၦၤထီၣ်န့ၢ်မီခံသုးကလၢၤ၀ံၤႇၦၤဖီၣ်န့ၢ်သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိစါယူၣ်ကဲထီၣ်သးတယံၤတမီၢ်ဘၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်စးထီၣ်ဒိးလီၤမ့ၣ်ပိၢ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်(KNLA)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဂီၤလ့ၤဟီၣ်က၀ီၤပူၤလၢဒုးယၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အိၣ်၀ဲအံၤပယီၤသုးဃုာ်ဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)ႇကီၢ်သူလ့ၤသုးမုၢ်ဒိၣ်(KTLA)ဒီးတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ကရူၢ်ကရၢတဖၣ်ဟူးဂဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ