Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်သရိာ်၀ါ(သၤဖၠူၤစယၣ်)–ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကျဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

တၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်သရိာ်၀ါ(သၤဖၠူၤစယၣ်)–ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကျဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ

655
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

စးထီၣ်ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၂ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲနိၣ်ခၠိနဲၣ်(အနါကွ့)သ၀ီ ဒုးယၤသုးကလၢၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တပျဲၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢသရိာ်၀ါ(သၤဖၠူၤစယၣ်)–ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်၀့ၢ်ကျဲအံၤလၢၤဘၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤဘၣ်ဖဲတၢ်မၤဆါ၀ဲရီဘၢၣ်ႇဃဲမံၤတံၢ်ႇသဲးသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အကတီၢ်ဒီးခီဖျိပယီၤသုးကးတံၢ်ကွံာ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤကျဲဒ်အံၤအဃိသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူတၢ်ဂ့ၢ်ကီဒီးသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒုးကကဲထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“သုးကလၢၤဒုးယၤခိၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲလီၤကးတံၢ်ကွံာ်ကျဲႉခဲအံၤတဟ့ၣ်ဒုးလဲၤ၀ဲလၢၤဘၣ်ႉခဲအံၤဘၣ်လၢၦၤမၤဆါ၀ဲဃဲမံၤတံၢ်ႇသဲးသၣ်ႇရီဘၢၣ်တဖၣ်ခီဖျိပယီၤသုးကးတံၢ်ကွံာ်ကျဲဒ်အံၤအဃိသ၀ီဖိတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးမူတၢ်ကီတၢ်ခဲခဲလၢာ်လီၤမီၤနီၤႉအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်ဟဲအါထီၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်သမံသမိး၀ဲကျိချံၦာ်သၣ်ႉၦၤတနီၤန့ၣ်ဟဲက့ၤစိာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢၦၤသူ၀ဲတဖၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲလၢတဖိးသဲစးဘၣ်ႇဃ့အီၣ်၀ဲစ့” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

နိၣ်ခၠိနဲၣ်သ၀ီအပူၤ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(ရတခ)စုတီၤအဖီလာ်ဒုးယၤ(၃)သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် ဟ့ထဲၣ်စီၣ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်၀ဲလၢစးထီၣ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၂ သီ တနွံအတီၢ်ပူၤန့ၣ် သ၀ီဖိဒီးၦၤနီသိလ့ၣ်ဖိတဖၣ်တဘၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်သုးကလၢၤမဲာ်ညါကျဲမုၢ်အံၤလၢၤဘၣ်ဒီးဆီလီၤ၀ဲကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဃိလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတအိၣ်၀ဲလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢသ၀ီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သရိာ်၀ါ–ဃိၣ်သၢဖျၢၣ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒီး ဖဲအပူၤကွံာ်လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤ (KNLA)ဒီးဖီၣ်စုက၀ဲၤသုးပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်မၤန့ၢ် ပယီၤသုးကလၢၤတဖျၢၣ်ကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကးတံၢ်ကွံာ်တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလၢ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ