Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်ကီးနွဲၢ်သ၀ီခိၣ်ထိးမ့ၣ်အူတၢၣ်ဖးဒိၣ်လၢအဟးဂီၤအံၤ၀ံၤ၀ဲလံ

တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်ကီးနွဲၢ်သ၀ီခိၣ်ထိးမ့ၣ်အူတၢၣ်ဖးဒိၣ်လၢအဟးဂီၤအံၤ၀ံၤ၀ဲလံ

480
0
Exif_JPEG_420

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢကီးတရံး၀့ၢ်ကလံၤထံးအဃိ မ့ၣ်အူတၢၣ်လၢအိၣ်ကီးနွဲၢ်သ၀ီခိၣ်ထိးအံၤဟးဂီၤဒီး ခံလါအတီၢ်ပူၤတၢ်တဘှီဂ့ၤထီၣ်၀ဲဘၣ်ဒီးဘၣ်ဆၣ်ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤမ့ၣ်အူတၢၣ်၀ံၤ၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီကူး ၂၀ သီအခါ လၢမၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံးအ့ရှါကျဲသီန့ၣ် ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲလၢပယီၤသုးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိ အီကြီဒီးကီးနွဲၢ်သ၀ီအဘၢၣ်စၢၤ(၂၃၀-KV)မ့ၣ်အူတၢၣ်ဟးဂီၤ၀ဲ(၂)တၢၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကီးနွဲၣ်သ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲ“ပယီၤသုးဟဲထီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ဒီးမ့ၢ်အဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဧါႇအမၤဒုးယၤဂ့ၢ်၀ီဧါဒုတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉအ၀ဲသ့ၣ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်မ့ၣ်အူတၢၣ်န့ၣ်အဘျီတဖၣ်အဘျီလံတကဲထီၣ်ဘၣ်ႉလၢလီၢ်ခံမးပယီၤသုးက့ၤအိၣ်လၢ၀့ၢ်ပူၤႉၦၤဟဲဘှီမ့ၣ်အူတၢၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်တဖၣ်လီၤအဃိပနၢ်ဟူလၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဟ့ၣ်အခွဲးမီၤနီၤႉဖဲမုၢ်ထူၣ်အခါန့ၣ်ၦၤဘှီဂ့ၤထီၣ်၀ံၤလံ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

အပူၤကွံာ်ခီဖျိမ့ၣ်အူတၢၣ်ဖးဒိၣ်ဟးဂီၤအဃိမၠၣ်၀တံၣ်ႇကီးတရံးႇနိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်(၃)ဘ့ၣ်သ၀ီအဖျၢၣ်(၃၀)ဃၣ်ဃၣ်မ့ၣ်အူတဟဲလၢၤဘၣ်န့ၢ်၀ဲခံလါဃၣ်ဃၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉဒ်န့ၣ်အသိးမ့ၣ်အူတၢၣ်လၢအဟးဂီၤ(၂)တၢၣ်အံၤဖဲသုးမီၤစိရိၤအမ့ၣ်အူ၀ဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိဟဲဘှီ၀ဲအကတီၢ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိၦၤဘှီမ့ၣ်အူဖိသံ၀ဲ(၂)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၄)ဂၤဒံးန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤမ့ၣ်အူတၢၣ်(၂)တၢၣ်လၢအိၣ်ကီးနွဲၢ်သ၀ီခိၣ်ထိးဒီးအီကြီသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအံၤတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်ကဒါ၀ဲ၀ံၤလံအဃိတၢ်ကစီၣ်ဟးထီၣ်လၢတဟါအံၤမ့တမ့ၢ်ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်ဂီၤခီန့ၣ်ကီးတရံးဒီးမၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤမ့ၣ်အူကဟဲကဒါ၀ဲသ့အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲမဟါန့ၣ်လီၤႉ