Home တၢ်ကစီၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ယဲၢ်သီအတီၢ်ပူၤပယီၤသုးဒီး(BGF)ခးလီၤကျိုဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၃)ဂၤ

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ယဲၢ်သီအတီၢ်ပူၤပယီၤသုးဒီး(BGF)ခးလီၤကျိုဖးဒိၣ်အဃိကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ(၃)ဂၤ

609
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ လါအီးကထိဘၢၣ် ၇ သီတုၤ ၁၁ သီ ၅ သီအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိပယီၤသုးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိ၀ဲ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဖဲမဟါလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်ထီၣ် ၁၁ သီအနံၤ ပယီၤသုးစုတီၤအဖီလာ် BGF သုးရ့ၣ်(၁၀၁၃) သုးခိၣ်ကၠီၤ၀့တီခိၣ်ရိၣ်မဲနဲၣ်လီၤအၦၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်(၉)ဖျၢၣ်ဆူဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် လ့ဖိထၣ်သ၀ီကရူၢ် (ပိၤကၢ်)သ၀ီပူၤအဃိ ဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်နီၢ်တၢ်ဖိအ့ဒီးစီၤတၤကျိၣ်မဲာ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၇ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲဖၣ်ပူၣ်၀့ၢ်တဖၣ်အံၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူမုၢ်နုာ်တကပၤအဃိ မ့ၣ်ပိၢ်လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်၀ဲလၢချၢၣ်ခိၣ်သ၀ီပူၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်နီၢ်မုၣ်ကၠၢ်(၅၁)နံၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၉ သီအနံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) နုာ်လီၤခး၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးလၢအိၣ်(ကူဆံး)သ၀ီပူၤအဃိ ပယီၤသုးသံ၀ဲ(၁၀)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၁၁)အသိး ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤ (KNLA)နုာ်လီၤခးကဒီးပယီၤသုးဖဲလူၢ်သီကီၢ်ဆၣ်ႇဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ဒီး ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤအဃိပယီၤသုးသံ(၃)ဂၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၇ သီဒီး ၈ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲ(၄)ဘျီအဃိ ပယီၤသုးသံ၀ဲ(၅)ဂၤႇဘၣ်ဒိ(၃)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မုၢ်တြီၢ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤစးထီၣ်(၂၀၂၁)လါယနူၤအါရံၤတုၤလၢ(၂၀၂၂)လါအီကူး လါအဘ့ၣ်(၂၀)အတီၢ်ပူၤခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဒီးကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်လၢဒူသ၀ီတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သံ၀ဲ(၁၃၁)ဂၤဒီးဘၣ်ဒိ၀ဲ(၂၉၄)ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ