Home တၢ်ကစီၣ် (၂၀၂၂)နံၣ် ပဒိၣ်မါရှါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ်ဆှၢထီၣ်မံၤသ့၀ဲလံ

(၂၀၂၂)နံၣ် ပဒိၣ်မါရှါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ်ဆှၢထီၣ်မံၤသ့၀ဲလံ

564
0

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

တနံၣ်အံၤ(၂၀၂၂)နံၣ် ပဒိၣ်မါရှါလါဖါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ်ဆှၢထီၣ်မံၤသ့၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် (Phan Foundation)ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ပဒိၣ်မါရှါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤကဘၣ်မ့ၢ်ကညီသးစၢ်လၢအတကွၢ်လီၤနီၢ်ကစၢ်အဘျုးဘၣ်ဒီးတီခိၣ်ရိၣ်မဲဟူးဂဲၤမၤတၢ်ဘၣ်ဃးကညီဒီကလုာ်အဆူၣ်ချ့ႇကူၣ်သ့ႇၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ႇခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ႇလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်ဒီးၦၤဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်(Phan Foundation)ဃုထၢထီၣ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ၀ဲခိၣ်ဖးအံၤကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ်လီၤႉ

Phan Foundation ၦၤနဲၣ်တၢ် နၣ်စိၤယၤဖါစံး၀ဲလၢ“ကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်နုာ်လီၤပၢၢ်ဆၢတၢ်လၢၦၤတ၀ၢႇတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂီၢ်ဒီး ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒ်သိးကီၢ်သူလ့ၤအမဲာ်ညါကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇကီၢ်ပယီၤဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ်ကနၢ်ဟူအ၀ဲသ့ၣ်ကလုၢ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်ကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်ဖှီၣ်တၢ်နးပူၤႇတၢ်မၤလၢၦဲၤအ၀ဲသ့ၣ််တၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ်အဖီခိၣ်အံၤ ဒုးထိၣ်ဟူးထီၣ်ဂဲၤမၤနီၣ်ထီၣ်၀ဲၦၤန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤကဘၣ်မ့ၢ်ကညီသးစၢ်လၢအသးအိၣ်(၃၅)နံၣ်ဆူဖီလာ်ဒီး သးစၢ်လၢအိၣ်တၢ်လီၢ်တတီၤဂ့ၤတတီၤဂ့ၤႇတၢ်ကရၢကရိတဒူၣ်ဂ့ၤတဒူၣ်ဂ့ၤဆှၢထီၣ်မံၤသ့၀ဲအသိး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စ့ၢ်ကီးအုၣ်ကီၤဆှၢထီၣ်၀ဲအၦၤမၤတၢ်ဖိအမံၤသ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(၂၀၂၂)ပဒိၣ်မါရှါလါဖါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤတၢ်ကဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤ၀ဲလၢအမဲရကၤစ့ဒီၣ်လၣ်(၄၀၀၀)ဒီး ဆှၢထီၣ်မံၤအစဲၤခံကတၢၢ်တုၤဖဲ(၂၀၂၂)လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃၁ သီအနံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါမံၤႇသးနံၣ်ႇအိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤႇအိၣ်ဆိးတၢ်လီၢ်ႇတၢ်ကရၢကရိတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤကဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢကညီကျိာ်ႇပယီၤကျိာ်ႇကီၤလၤ၀ါကျိာ်ဒီးဆှၢထီၣ်အီၤဆူ(bwabwa.phan@phanfoundation.org)အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉၦၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးအံၤတၢ်ကထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရီၤလီၤအီၤဖဲ(၂၀၂၃)ထီၣ်သီအဂ့ၢ်န့ၣ် Phan Foundation ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤပဒိၣ်မါရှါလါဖါဒီး အမါနၣ်ကၠ့ၤစွ့ၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်အဖိမုၣ်ဖိခွါတဖၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ(ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ်)အံၤဒီး တၢ်စးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤခိၣ်ဖးအံၤဖဲ(၂၀၀၈)န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်(၂၀၂၁)ပဒိၣ်မါရှါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ်ၦၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲစီၤသ့ဂ့ၤမုၢ်လၢအဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢကီၢ်ဆၢဒီးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲပူၤအံၤန့ၣ်လီၤႉ(၂၀၀၈)တုၤလၢ(၂၀၂၁)ပဒိၣ်မါရှါသးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအဂီၢ် သးစၢ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်ခိၣ်ဖးအံၤအိၣ်၀ဲ(၁၄)ဂၤလံန့ၣ်လီၤႉ