Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤအဂီၢ်သုးမီၤစိရိၤပာ်လီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဃံးဒိၣ်န့ၢ်အပူၤကွံာ်နံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤအဂီၢ်သုးမီၤစိရိၤပာ်လီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဃံးဒိၣ်န့ၢ်အပူၤကွံာ်နံၣ်

650
0
Photo: CJ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၄ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤ ကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၆၇)၀ီတ၀ီလၢသုးမီၤစိရိၤကမၤ၀ဲအံၤန့ၣ် တၢ်ပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဃံးဒိၣ်န့ၢ်အပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်စံး၀ဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤ လၢတၢ်ကစးထီၣ်အိးထီၣ်၀ဲ(၆၇)၀ီတ၀ီကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤမူးအံၤအဂီၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤပာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဃံးဃီၣ်ဒီၣ်လၢဖၣ်အၣ်၀့ၢ်တၢ်လီၢ်သကုၤဆးဒးအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“အပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ်န့ၣ်ပာ်လီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဒုအိၣ်မီၤနီၤႉအိၣ်၀ဲပၢၤကီၢ်ဒီးသုးလီၤမီၤနီၤႉ အိၣ်ခိး၀ဲတၢ်လၢ ကျဲနုာ်လီၤႇတၢ်ဟးလီၢ်ကပၤဒ်န့ၣ်မီၤနီၤႉဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤခီန့ၣ်လၢတၢ်ကလဲၤကီၢ်စဲၣ်ဘူၣ်ပျီပူၤကျဲဒီတကျိၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲမီၤနီၤႉစးထီၣ်ပံးကျဲ၀ဲန့ၣ်လၢသုးဟံးန့ၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအခါလံၤလံၤလံႉကျဲ၀ဲန့ၣ်ၦၤခိၣ်ၦၤနၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးသုးမီၤစိရိၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲမီၤနီၤႉလၢဂီၤခီန့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဘူၣ်ပျီပူၤန့ၣ်ပၢၤကီၢ်ဒီးသုးၦဲၤၦဲၤလီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ်သုးမီၤစိရိၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲ(၆၆)၀ီတ၀ီကညီကီၢ်စဲၣ်ဘူၣ်အခါစ့ၢ်ကီး ၦၤဟဲဟးလၢဘူၣ်ပူၤအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိတၢ်ပာ်လီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဃိၦၤဟဲဟးလၢဘူၣ်ပူၤအိၣ်စှၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကမျၢၢ်လၢအိၣ်၀့ၢ်ပူၤတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁ သီအခါစ့ၢ်ကီး လၢတၢ်အိၣ်ခိးသဂၢၢ်လီၤကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်(၆၇)၀ီတ၀ီ အံၤအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်မၤ၀ဲတၢ်အိးထီၣ်(လၣ်ကမၠ့ၤ)ဖီကရၢၢ်အမူးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤစုတီၤအဖီလာ်၀ဲၤကျိၤဘၣ်ထွဲခိၣ်နၢ်တဖၣ်လဲၤထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကမျၢၢ်အိၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤလၢအဂၤတဂၤစ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ“ယဆိမိၣ်ဒုဘူၣ်အံၤတမုာ်ဒ်သိးလၢညါခါဘူၣ်ဘၣ်ႉၦၤအိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်လၢ၀့ၢ်ပူၤတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးလီၤႉစးထီၣ်ဖဲ(ဖၠၣ်စိမိၤ)ကၠိကျဲအံၤတုၤလၢတၢ်ကလဲၤဆူကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤဘူၣ်ကျဲဒီတကျိၤန့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဆီလီၤတြဲၤဒီးပယီၤသုးႇပၢၤကီၢ်အိၣ်ခိးသမံသမိးတၢ်”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်မဟိတနံၣ်အခါ ကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမူးအပူၤ ဒူသ၀ီဒိ(ဒုံး)နုာ်လီၤတပြၢတၢ်အိၣ်(၄)ဖုလီၤဒီးဘၣ်ဆၣ်တနံၣ်အံၤဒိလၢကနုာ်လီၤတပြၢတၢ်အိၣ်၀ဲ အဖု(၂၀)ဘျဲၣ်ညါန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်နံၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤအပူၤကီၢ်ဆၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးဃၣ်ဃၣ်အပူၤဒိတဖၣ်နုာ်လီၤတၢ်ပြၢဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ်ပူၤခီန့ၣ်ဒိနုာ်လီၤတၢ်ပြၢတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်ဖိစံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ