Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢယိၤကီၢ်ပူၤတကပၤသ့အဃိတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါသ၀ီဖိတဖၣ်လၢကသုးဆိဃာ်အလီၢ်အကျဲ

ခီဖျိကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢယိၤကီၢ်ပူၤတကပၤသ့အဃိတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါသ၀ီဖိတဖၣ်လၢကသုးဆိဃာ်အလီၢ်အကျဲ

546
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူမၠၣ်၀တံၣ်–ဂီၤလ့ၤကျဲ သ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီတကပၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ ကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်လၢယိၤကီၢ်သ၀ီပူၤတကပၤသ့၀ဲဒီးလၢတၢ်န့ၣ်အဃိယိၤကီၢ်သ၀ီသးၦၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါသ၀ီဖိတဖၣ်လၢကသုးဆိဃာ်အလီၢ်အကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤန့ၣ် ဖလူ(ဖယါကိ)ပယီၤသုးတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကိးမုၢ်နံၤမုၢ်နၤဒီးကျိဖးဒိၣ်အံၤလီၤတဲာ်လၢယိၤကီၢ်တကပၤသ့၀ဲအဃိသ၀ီသးၦၢ်တဖၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါသ၀ီဖိတဖၣ်လၢကသုးဆိဃာ်အလီၢ်အကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ဖဲအ၀ဲတနံၤန့ၣ်ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ်မီၤနီၤႉခီဖျိကျိဖးဒိၣ်လီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢဘျၢၣ်ဒိၣ်ဒီးသ့ၣ်ဘီဘိသ၀ီပူၤအဃိခဲအံၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်တၢ်ဒုးဖိတဖၣ်လဲၤအိၣ်ဖှိၣ်က့ၤလၢသူမှဲကျိကၢၢ်နံၤလံမီၤနီၤႉလၢယိၤကီၢ် မီၤလံၤခၠါသ၀ီသးၦၢ်နါက့ မၢဃာ်ၦၤသ၀ီဖိဒီးၦၤအိၣ်လၢထံကျိကၢၢ်နံၤတဖၣ်လၢကသုးဆိဃာ်အလီၢ်အကျဲအဃိ ဘၣ်လဲၤအိၣ်ဆိလၢ(ဖိဖြး)က၀ီၤဒ့တကပၤန့ၣ်မီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စှၤသီအတီၢ်ပူၤပယီၤသုးကျိၤလၢအိၣ်ဆီလီၤသးဖဲတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဟီၣ်က၀ီၤဆိၣ်စံမၠဲၣ်(စွ့ၤသၤဆှီဖယါကိ)ႇဘျၢၣ်ဒိၣ်ႇ(မွ့ၤနကီၤဖယါကိ)တၢ်လီၢ်တဖၣ်အံၤအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ကတီၤထီၣ်သးလၢကက၀ီၤတံၢ်ထီၣ်ဒုး၀ဲကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)သုးပာ်ဖှိၣ်အံၤအဃိခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အကတီၢ်ခီဖျိပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်သ၀ီလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီပျံၤ၀ဲလၢကျိဖးဒိၣ်ကလီၤတဲာ်ပိၢ်ဖးထီၣ်လၢယိၤကီၢ်တကပၤအဂ့ၢ်န့ၣ်မီၤလံၤခၠါယိၤကီၢ်သ၀ီဖိတဂၤစံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤဘၣ်ယိၣ်လၢကျိဖးဒိၣ်မ့လီၤတဲာ်လၢယိၤကီၢ်တကပၤန့ၣ်ကဘၣ်ၦၤကညီႇကဘၣ်ၦၤဟံၣ်ၦၤဃီဒီးမ့ၣ်အူကအီၣ်ကျီးလီၢ်အဃိသ၀ီသးၦၢ်တဖၣ်တအဲၣ်ဒိးလၢၦၤကမၤဘူၣ်မၤပွဲအါအါလၢၤဘၣ်ႉၦၤမၢပတုာ်ဃာ်တၢ်မၤဘူၣ်မၤပွဲလၢသ၀ီပူၤမီၤနီၤႉၦၤဘၣ်ယိၣ်လၢကျိချံကလီၤတဲာ်အဃိၦၤအိၣ်လၢထံကျိကပၤတဖၣ်ဒီးကျီးပူၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ၦၤမၢအ၀ဲသ့ၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲလံမီၤနီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ်မီၤလံၤခၠါသ၀ီဖိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤသ၀ီအဖျၢၣ်(၂၀)ကမျၢၢ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အဂၤ(၅၀၀၀)ဘျဲၣ်လၢအလဲၤစံၣ်အိၣ်ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ သူမှဲကျိကၢၢ်နံၤတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တုၤလၢခဲအံၤအ၀ဲသ့ၣ်တက့ၤဘၣ်အိၣ်ဘၣ်လၢအဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဒံးဘၣ် ဒီးဘၣ်ဆဲးအိၣ်ကဒုသးဖဲသူမှဲကျိကၢၢ်ခိၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဖၢမုၢ်ဒံးန့ၣ်လီၤႉ