Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(တီၤကလ့)သ၀ီပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(တီၤကလ့)သ၀ီပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်

555
0
Photo: CJ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၂ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတနံၤအံၤလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၁ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအဒုးသုးကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢ(တီၤကလ့)သ၀ီပူၤအဃိလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂၤ(၂၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢတီၤကလ့သ၀ီအပူၤ ပယီၤသုးလၢအိၣ်ပၢၤကီၢ်၀ဲၤလီၢ်ကရၢၢ်ပူၤအံၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ပၢၢ်ဆၢသုးပာ်ဖှိၣ်အဘၢၣ်စၢၤခံခီခံကပၤတၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒီး အဘ့ၣ်သ၀ီကျိဖးဒိၣ်သုးရ့ၣ်အံၤခးလီၤ၀ဲ(၁၂၀ မမ)ကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီပူၤအသိး ခီဖျိမုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(ရတခ)ဒုးသုးကဘီယူၤ ၂ ဘ့ၣ်ဟဲတ့ၢ်လီၤစ့ၢ်ကီးမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ တီၤကလ့သ၀ီအခိၣ်အဃၢၤလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ကမျၢၢ်လၢအဃ့ၢ်ထီၣ်တဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ခးလိာ်သးစးထီၣ်ကဲထီၣ်ဖဲဂီၤခီ ၅ နၣ်ရံၣ်ဒီးဖဲ ၆ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ် ကဘီယူၤဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢသ၀ီပူၤ ခံဘ့ၣ်ႉတၢ်လီၢ်လၢအဂၤတဖၣ်နါက့ပယီၤသုးခးလီၤဆိကျိဖးဒိၣ်၀း၀းတရံးအဃိသ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်စံၣ်ထီၣ်ခဲလၢာ်လီၤႉခဲအံၤကဘီယူၤဟဲကဒီးခံဘျီတဘျီလံခးလီၤတၢ်တပယူာ်ဃီလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်တီၤကလ့သ၀ီဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်–ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအဒုးသုးကဘီယူၤ(၂)ဘ့ၣ်ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်လၢသ၀ီပူၤကအိၣ်အဘျီ(၂၀)ဃၣ်ဃၣ်ညါအဃိ ဟံၣ်ဃီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအိၣ်၀ဲအသိးထံၣ်ဆိသ၀ီဖိအစိၣ်လၢသ၀ီကျဲမုၢ်ခၢၣ်သးတဂၤစ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိတဂၤဃီ၀ဲန့ၣ်စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတနံၤအံၤဂီၤခီ ၆ နၣ်ရံၣ်ဒီး ၉ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအဒုးသုးကဘီယူၤ(၂)ဘ့ၣ်ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ် ၀ံၤအလီၢ်ခံ ကဘီယူၤကၠဲးဟဲဆှၣ်ကဒီးတၢ်လၢသ၀ီပူၤတုၤလၢဂီၤခီ ၁၀ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်ညါအဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်ခဲအံၤခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဃိကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံ–မူၣ်ဒိၤႇခၠီနခွၣ်ႇကၠဲၣ်မယီကျဲစ့ၢ်ကီး ၦၤဟးထီၣ်က့ၤလီၤတအိၣ်အါအါလၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤစၢၤၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ